PL EN
Przypadek „psychozy okołostymulacyjnej” w przebiegu procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem cytrynianu klomifenu oraz bromokryptyny
 
Więcej
Ukryj
1
PiN w Warszawie
 
2
Kierownik: prof. dr hab. n. med. F. Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
 
3
Kierownik: prof. dr hab. n. med. W. Sawicki, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski WUM
 
 
Data nadesłania: 12-08-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-03-2014
 
 
Data akceptacji: 18-03-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Holka-Pokorska   

PiN w Warszawie, Sobieskiego, 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):901-916
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Dotychczas opisano kilka przypadków psychoz indukowanych stosowaniem cytrynianu klomifenu, używanego w celu stymulacji owulacji. Jednak dane dotyczące rozpowszechnienia objawów psychotycznych wśród kobiet leczonych z powodu niepłodności są niejednoznaczne. Nadal niewiele wiadomo na temat ewentualnych psychiatrycznych powikłań preparatów farmakologicznych stosowanych w technikach rozrodu wspomaganego. Prezentujemy przypadek pacjentki, u której w przebiegu drugiej z kolei procedury zapłodnienia pozaustrojowego rozwinęły się przemijające objawy psychotyczne. Wnioski płynące z przeglądu piśmiennictwa (przeprowadzonego w oparciu o zasoby bazy danych Medline) sugerują, że dotychczas nie opisywano przypadków występowania psychozy »okołostymulacyjnej« w przebiegu procedur zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem cytrynianu klomifenu i bromokryptyny. Autorzy niniejszej pracy nie ograniczyli się do omówienia tego rzadkiego zjawiska klinicznego, ale również pokusili się o podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat zależności pomiędzy strategiami farmakoterapeutycznymi stosowanymi w ramach procedur zapłodnienia pozaustrojowego, a ryzykiem rozwoju zaburzeń psychotycznych.

Metoda:
Opis przypadku

Wyniki:
-

Wnioski:
Prawdopodobnym mechanizmem wyzwalającym objawy psychotyczne w opisywanym przypadku było zastosowanie w celu indukcji owulacji-cytrynianu klomifenu w skojarzeniu z bromokryptyną stosowaną w przebiegu przewlekłej hiperprolaktynemii . Terapia skojarzona cytrynianem klomifenu oraz bromokryptyną może stanowić farmakologiczny model hiperdopaminergii wraz z indukowaniem niefizjologicznych wahań poziomu estrogenów w osoczu. Powyższy schemat leczenia może warunkować zwiększenie podatności do rozwoju objawów psychotycznych. Zaś wpływ takiej terapii należy rozważyć w razie wystąpienia ewentualnych powikłań psychotycznych u pacjentek poddawanych technikom rozrodu wspomaganego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top