PL EN
Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji Samoopisowej skali poziomu funkcjonowania osobowości według DSM-5 (LPFS-SR)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
2
University of Zurich, University Research Priority Program Social Networks
 
3
Texas A&M University
 
 
Data nadesłania: 23-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-10-2021
 
 
Data akceptacji: 05-10-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Łakuta   

Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):261-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Podstawowym celem badania było opracowanie charakterystyki psychometrycznej polskiej adaptacji Samoopisowej Skali Poziomu Funkcjonowania Osobowości wg DSM-5 (Level of Personality Functioning Scale—Self Report; LPFS-SR). Narzędzie umożliwia pomiar ogólnego nasilenia nieprawidłowości funkcjonowania osobowości, łącznie z oceną nieprawidłowego funkcjonowania w sferach intrapsychicznej (tj. w zakresie tożsamości i kierowania sobą) oraz interpersonalnej (tj. w zakresie bliskości i empatii) – wg kryterium A alternatywnego modelu zaburzeń osobowości DSM-5.

Metoda:
Badanie przeprowadzono w grupie nieklinicznej, obejmującej 242 dorosłych (52,9% kobiet; Mwiek = 30,63 lat; SDwiek = 11,81 lat). Do oszacowania trafności wykorzystano Inwentarz Osobowości PID-5 (Personality Inventory for DSM-5), Inwentarz Osobowości PiCD (Personality Inventory for ICD-11), kwestionariusz LPFS-BF 2.0 (Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0) oraz kwestionariusz BFI-2 (Big Five Inventory-2).

Wyniki:
Wykazano, że u podstaw komponentów funkcjonowania osobowości mierzonych za pomocą LPFS-SR (tj. tożsamości, kierowania sobą, bliskości i empatii) leży jeden silny czynnik ogólny – zgodnie z założeniem, że struktura konstruktu odnoszącego się do nieprawidłowości funkcjonowania osobowości (kryterium A) ma charakter jednorodny. LPFS-SR cechuje się dobrą rzetelnością pomiaru. Wyniki kwestionariusza wykazują teoretycznie oczekiwane zależności z ogólnym wskaźnikiem nasilenia patologii osobowości i innymi teoretycznie powiązanymi miarami funkcjonowania osobowości. Ponadto, podskale LPFS-SR odnoszące się do poszczególnych komponentów funkcjonowania osobowości wykazują odrębność od nieprzystosowawczych cech osobowości ujętych w alternatywnym modelu zaburzeń osobowości DSM-5 (tj. kryterium B).

Wnioski:
Uzyskane wyniki potwierdzają trafność polskiej adaptacji kwestionariusza LPFS-SR jako operacjonalizacji nieprawidłowości funkcjonowania osobowości zgodnie z konceptualizacją zawartą w alternatywnym modelu zaburzeń osobowości DSM-5.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top