PL EN
ARTICLE
Czynniki ryzyka samobójstwa w kontekście teorii integracji społecznej według Émile’a Durkheima
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie,Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc
 
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny
 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
4
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
 
5
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej
 
 
Data nadesłania: 10-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-05-2018
 
 
Data akceptacji: 13-06-2018
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Juchnowicz   

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego\nUniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al.Racławickie 1, 20-059 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):865-881
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było: 1. zaprezentowanie użytecznych w kontekście teorii integracji społecznej wskaźników ekonomicznych, socjodemograficznych i innych wskaźników związanych ze zjawiskiem samobójstw oraz 2. wskazanie nowych wskaźników mogących mieć szczególne znaczenie we współczesnych warunkach polskich.

Materiał i metody:
Dokonano narracyjnego przeglądu piśmiennictwa poświęconego socjologicznemu podłożu samobójstw, przeszukując internetowe bazy danych MEDLINE/PubMed, PsycINFO, Google Scholar z użyciem słów kluczy: suicide, suicide risk factors, Durkheim’s theory of suicide, integration and disintegration of society, sociodemographic factors, economic factors, religion, oraz określając deskryptory czasowe: 2000–2017.

Wyniki:
W aspekcie integracji rodzinnej przedstawiono związki wskaźników rozwodów, małżeństw, dzietności i udziału kobiet w rynku pracy z ryzykiem samobójstw; w aspekcie gospodarczym uwzględniono stopę bezrobocia, produkt krajowy brutto per capita, wskaźnik nierówności społecznej Giniego oraz wskaźniki dobrobytu społecznego; w aspekcie społecznym: wskaźniki jakości systemu opieki zdrowotnej, wskaźnik spożycia alkoholu per capita oraz wskaźnik migracji. Biorąc pod uwagę aspekt religii, analizie poddano związki parametrów religijności konwencjonalnej, współczynnika Gallupa oraz odsetka książek o tematyce religijnej z ryzykiem samobójstw. Specyfikę polskich warunków uwzględnia Indeks Zrównoważonego Rozwoju w aspekcie ekonomicznym oraz wskaźniki dominicantes i communicantes w wymiarze religijnym.

Wnioski:
Dokonany przegląd istotnych wskaźników z punktu widzenia teorii dezintegracji społecznej może mieć praktyczną wartość w ocenie ryzyka samobójstw zarówno przy planowaniu programów zapobiegania samobójstwom, jak i dla klinicystów pracujących w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top