PL EN
ARTICLE
Skuteczność terapii w zakresie redukcji nasilenia i eliminacji myśli samobójczych w oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychotherapy, Jagiellonian University Medical College
 
2
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Jagiellonian University Medical College
 
3
Department of History of Medicine, Jagiellonian University Medical College
 
 
Data nadesłania: 14-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-08-2014
 
 
Data akceptacji: 06-08-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Rodziński   

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):489-502
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza zmian w częstości występowania i nasileniu myśli samobójczych (MS) u pacjentów, którzy przebyli cykl intensywnej psychoterapii prowadzonej w podejściu integracyjnym z przewagą podejścia psychodynamicznego w oddziale dziennym leczenia nerwic.

Metoda:
Kwestionariusze objawowe KO”0” i Ankiety życiorysowe wypełnione przez 473 kobiety i 207 mężczyzn leczonych w oddziale dziennym z powodu zaburzeń nerwicowych, behawioralnych i zaburzeń osobowości w latach 2005-2013.

Wyniki:
Pacjenci początkowo zgłaszający MS odznaczali się od pozostałych wyższym globalnym nasileniem objawów nerwicowych (p<0,001 dla obu płci) i wyższym nasileniem niemal wszystkich grup takich dolegliwości. Poprawę (ustąpienie lub redukcję nasilenia) w zakresie MS uzyskało 84,3% kobiet oraz 77,5% mężczyzn. Odsetek deklarujących występowanie MS zmniejszył się istotnie wśród wszystkich kobiet z 29,1% do 10,2%, zaś wśród wszystkich mężczyzn z 36,5% do 13,7%.

Wnioski:
Badani zgłaszający MS przed rozpoczęciem psychoterapii stanowili znaczną część wszystkich pacjentów - około 1/3. Cechowali się oni wyższym nasileniem dolegliwości nerwicowych, niż pacjenci nie zgłaszający MS. Intensywna psychoterapia prowadzona w ramach oddziału dziennego charakteryzowała się wysoką skutecznością w zakresie eliminacji MS. Częstość występowania MS u pacjentów obojga płci do czasu zakończeniu terapii (pobytu w oddziale dziennym) zmniejszyła się niemal trzykrotnie. Liczba zaobserwowanych przypadków poprawy w zakresie MS wielokrotnie przewyższała liczbę przypadków pogorszenia (nasilenia MS lub ich ujawnienia się pod koniec terapii). Etiopatogeneza MS i metody ich leczenia wymagają dalszych badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top