PL EN
Zmiany w profilu osobowości nerwicowej wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
3
Katedra Historii Medycyny UJ CM
 
4
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 17-11-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-01-2015
 
 
Data akceptacji: 21-01-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Rodziński   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1323-1341
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza związków pomiędzy zmianami w profilu osobowości nerwicowej a redukcją myśli samobójczych (MS) – definiowaną jako ich ustąpienie lub redukcja ich nasilenia – u pacjentów, którzy przebyli cykl intensywnej psychoterapii prowadzonej w podejściu integracyjnym z przewagą podejścia psychodynamicznego w oddziale dziennym.

Metoda:
Kwestionariusz objawowy KO”0”, Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 oraz Ankieta życiorysowa wypełnione przez 473 kobiety i 207 mężczyzn leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych, behawioralnych i zaburzeń osobowości w latach 2005-2013. Podczas kwalifikacji MS zadeklarowało 134 kobiet i 80 mężczyzn, z czego poprawę w tym zakresie uzyskało odpowiednio 84,3% oraz 77,5%.

Wyniki:
Pacjentom obu płci, którzy uzyskali poprawę w zakresie MS, towarzyszyła istotnie większa redukcja globalnej nerwicowej dezintegracji osobowości (neurotyczności), niż pozostałym (p<0,0005 u kobiet oraz p=0,015 u mężczyzn). Z poprawą w zakresie MS istotnie powiązana była również większa redukcja nasilenia wielu cech osobowości nerwicowej (p<0,05) u obu płci: Negatywna samoocena, Impulsywność, Poczucie wyobcowania, Demobilizacja, Trudności w relacjach emocjonalnych, Brak witalności, Poczucie braku wpływu, Poczucie winy, Trudności w relacjach interpersonalnych, Poczucie zagrożenia, Egzaltacja, Rozpamiętywanie; zaś wyłącznie u kobiet: Poczucie uzależnienia od otoczenia, Astenia, Trudności podejmowania decyzji, Przekonanie o niezaradności życiowej, Brak wewnątrzsterowności i Wyobraźnia, fantazjowanie.

Wnioski:
Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność intensywnej psychoterapii, jako metody leczenia prowadzącej do kompleksowej poprawy obejmującej zmniejszenie nasilenia nerwicowych zaburzeń osobowości (poziomu neurotyczności) oraz większości cech osobowości nerwicowej, jak i redukcję MS. Ujawnione powiązania wspierają hipotezę o neurotyczności u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, behawioralnymi i zaburzeniami osobowości, jako czynniku predysponującym do występowania MS.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top