PL EN
ARTICLE
Stan psychiczny pacjentów na etapie wczesnej i późnej starości a ich oczekiwania wobec lekarza
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Promocji Zdrowia UMK w Toruniu
 
2
Zakład Psychopatologii i Diagnozy UKW w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 06-07-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-01-2016
 
 
Data akceptacji: 15-01-2016
 
 
Data publikacji: 31-10-2016
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata A. Basińska   

Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, u. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(5):1001-1014
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zrozumienie i spełnienie oczekiwań jest nieodłącznym zadaniem praktyki medycznej, aby ocenić oczekiwania pacjentów zgłaszających się do lekarza , ważny wydaje się być kontekst kliniczny, w którym one powstają. Celem badania była ocena oczekiwań pacjentów wobec lekarza w zależności od ich stanu psychicznego.

Metoda:
Badani to pacjenci zgłaszający się do lekarza rodzinnego. Razem przebadano 219 osób, 129 (59%) kobiet i 90 (41%) mężczyzn, w średnim wieku 61 lat (SD=9,80). W badaniu zastosowano do oceny: stanu psychicznego Kwestionariusz GHQ-28 oraz Kwestionariusz 4DSQ (The Four Dimensional Symptom Questionnaire), oczekiwań od lekarza Listę Oczekiwań Pacjenta – PRF (Patient Request Form) Salmona i Quinn w adaptacji polskiej Juczyńskiego.

Wyniki:
Najwyższy poziom lęku i bezsenności deklarowały osoby najmłodsze i one istotnie różniły się od osób najstarszych. W pozostałych wymiarach stanu psychicznego badane osoby nie różniły się między sobą. Im badani byli młodsi tym mieli większe oczekiwania wobec lekarza, potrzebowali więcej wyjaśnienia problemów związanych z chorobą oraz oczekiwali więcej wsparcia emocjonalnego. Szczególna rolę w kształtowaniu oczekiwań wobec lekarza pełni nasilenie objawów somatycznych odczuwanych przez pacjenta i czas trwania choroby.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę systematycznej oceny stanu psychicznego osób zgłaszających się do lekarza. Stan psychiczny i nasilenie objawów somatycznych jest istotnym wyznacznikiem oczekiwań wobec lekarza.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top