PL EN
TED (Trazodone Effectiveness in Depression): efektywność trazodonu o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów z niezadowalającą odpowiedzią na leczenie SSRI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
3
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 05-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-10-2023
 
 
Data akceptacji: 24-10-2023
 
 
Data publikacji online: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 01-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI) są najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu epizodów dużej depresji (major depressive disorder- MDD). Niemniej jednak, około 50% pacjentów z MDD nie osiąga odpowiedzi terapeutycznej w wyniku leczenia SSRI i istnieje niewiele danych dotyczących tego, które leki są skuteczne jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów, którzy nie odpowiadają na leczenie SSRI. W niniejszej pracy przeanalizowano dane 79 pacjentów z MDD, aby ocenić efektywność trazodonu XR w grupach pacjentów leczonych de novo oraz tych, u których zmieniono lek na trazodon XR po nieudanej próbie leczenia SSRI.

Metoda:
Pomiary przeprowadzono na początkowym etapie oraz w 2., 4., 8. i 12. tygodniu za pomocą narzędzi do oceny nasilenia: depresji (Skala Depresji Montgomery-Åsberg, Krótki Inwentarz Symptomatologii Depresji wypełniany przez pacjenta i klinicystę - główne punkty końcowe badania), efektywności terapeutycznej (Skala Ogólnego Wrażenia Klinicznego), anhedonii (Skala Przyjemności Snaith-Hamilton), lęku (Skala Lęku Hamiltona), bezsenności (Ateńska Skala Bezsenności), funkcjonowania psychospołecznego (Skala Niepełnosprawności Sheehana) i funkcjonowania seksualnego (Kwestionariusz Funkcji Seksualnych u Kobiet / Międzynarodowy Indeks Funkcji Erekcji u mężczyzn). Poziomy odpowiedzi na leczenie i remisji były w dużej mierze podobne w obu badanych grupach.

Wyniki:
Wyniki wskazały, że efektywność trazodonu XR w leczeniu pacjentów z MDD, którzy nie reagowali na SSRI podawane jako leczenie pierwszego rzutu w danym epizodzie depresyjnym, była porównywalna do tej obserwowanej u pacjentów leczonych de novo. Ponadto, trazodon XR efektywnie redukował nasilenie depresji, lęku, bezsenności, anhedonię i poprawiał funkcjonowanie psychospołeczne (w obu grupach).

Wnioski:
Dodatkowo, trazodon XR jako leczenie drugiego rzutu poprawiał funkcje seksualne u mężczyzn, którzy wcześniej byli leczeni SSRI.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top