PL EN
ARTICLE
Wenlafaksyna i sertralina nie wpływają na ekspresję genów regulujących poziom kortyzolu u kobiet chorych na depresję
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
2
Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 20-01-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-06-2017
 
 
Data akceptacji: 07-08-2017
 
 
Data publikacji online: 30-12-2017
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Szczepankiewicz   

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):1029-1038
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była analiza ekspresji trzech genów związanych z regulacją osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (PPN): GR, HSP90 i FKBP5 u pacjentów z rozpoznaniem depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (CHAJ) przed rozpoczęciem leczenia oraz po 8 tygodniach farmakoterapii. Analizowano również stężenie izoform receptora glikokortykoidowego.

Metoda:
Badano 30 pacjentek (18–60 lat) z depresją w przebiegu CHAJ rozpoznaną w oparciu o kwestionariusz SCID wg kryteriów DMS-IV. Do leczenia zastosowano jeden z dwóch leków: sertralinę lub wenlafaksynę.Nasilenie depresji oceniono na podstawie skali Hamiltona HDRS. Po 8 tygodniach leczenia wykonano te same badania kliniczne i molekularne. U wszystkich pacjentek wykonano test hamowania deksametazonem (DST). Z krwi obwodowej wyizolowano mRNA do oceny ekspresji genów metodą PCR w czasie rzeczywistym z użyciem sond typu TaqMan. Wykonano również oznaczenie stężenia izoform GR (α i β) w surowicy krwi metodą ELISA. Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica v.12.0.

Wyniki:
Nieprawidłowe stężenie kortyzolu zaobserwowano jedynie u 20% pacjentek. Zaburzone działanie osi PPN wykazano u 10% pacjentek. U wszystkich pacjentek zaobserwowano znaczącą poprawę kliniczną po 8 tygodniach farmakoterapii. Prawie wszystkie badane wykazały pełną remisję objawów po zastosowaniu farmakoterapii. Zaobserwowano istotną umiarkowaną korelację między stężeniem kortyzolu po DST przed rozpoczęciem terapii a stężeniem kortyzolu po 8 tygodniach terapii (r2=0,44). Wyniki nie wykazały istotnych różnic w ekspresji trzech badanych genów po 8 tygodniach terapii w porównaniu z ekspresją ocenianą przed rozpoczęciem terapii. Analiza ELISA wykazała, że stężenie izoformy α zmniejsza się po terapii farmakologicznej, niezależnie od stosowanego leku.

Wnioski:
Uzyskane wyniki nie wskazują na istotne zmiany ekspresji genów związanych z działaniem osi stresu w trakcie terapii przeciwdepresyjnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top