Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 


NOWOŚĆ:
Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl , wpłaty na konto 42 1020 2892 0000 5302 0015 4849.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2015; VOL. 49, NR. 3
WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 419–420
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/45359
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: OD REDAKCJI
FREE ENGLISH FULLTEXT: EDITORIAL


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 423–433
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30455
Ewa Dopierała, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Deprywacja snu jako metoda chronoterapii w leczeniu depresji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sleep deprivation as a method of chronotherapy in the treatment of depression


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 435–453
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/29367
Bożena Muszyńska, Maciej Łojewski, Jacek Rojowski,
Włodzimierz Opoka, Katarzyna Sułkowska-Ziaja
FREE POLISH FULLTEXT: Surowce naturalne mające znaczenie w profilaktyce i wspomagające leczenie depresji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Natural products of relevance in the prevention and supportive treatment of depression


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 455–464
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/33179
Alina Wilkowska, Michał Pikuła, Andrzej Rynkiewicz,
Joanna Wdowczyk-Szulc, Piotr Trzonkowski, Jerzy Landowski
FREE POLISH FULLTEXT: Wzrost stężenia cytokin prozapalnych w osoczu pacjentów po zawale mięśnia sercowego a obecność depresji w okresie następnych 6 miesięcy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Increased plasma pro-inflammatory cytokine concentrations after myocardial infarction and the presence of depressionduring next 6-months


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 465–476
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31272
Magdalena Piegza, Magdalena Jaszke, Piotr Ścisło,
Robert Pudlo, Karina Badura-Brzoza, Jacek Piegza,
Piotr W. Gorczyca, Robert T. Hese
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy depresji i lęku po nagłym zatrzymaniu krążenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Symptoms of depression and anxiety after cardiac arrest


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 477–488
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/29415
Aleksandra Rajewska-Rager, Natalia Lepczyńska, Piotr Sibilski
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki ryzyka samobójstw u dzieci i młodzieży ze spektrum choroby i chorobą afektywną dwubiegunową o wczesnym początku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Risk factors for suicide among children and youths with bipolar spectrum and early bipolar disorder


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 489–502
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/29837
Paweł Rodziński, Jerzy A. Sobański, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,
Agnieszka Murzyn, Edyta Dembińska, Karolina Grządziel, Michał Mielimąka,
Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj
FREE POLISH FULLTEXT: Skuteczność terapii w zakresie redukcji nasilenia i eliminacji myśli samobójczych na oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of therapy in terms of reduction of intensity and elimination of suicidal ideation in day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 503–516
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27635
Marlena Sokół-Szawłowska, Łukasz Święcicki,
Izabela Czyżak, Krystyna Zdziechowska
FREE POLISH FULLTEXT: Zachowania autoagresywne u osób z zaburzeniami psychicznymi – badanie z udziałem użytkowników portalu społecznościowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Self-mutilating behaviours in patients with mental disorders – a study on users of a social networking service


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 517–527
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36431
Anna Pilszyk, Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Samobójstwo rozszerzone – depresja a osobowość borderline
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dyadic death – depression and borderline personality


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 529–542
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/1
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka
FREE POLISH FULLTEXT: Zróżnicowanie autodestruktywności pośredniej ze względu na płeć u osób po próbach samobójczych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Differentiation of indirect self-destructiveness due to sex (gender) in individuals after suicide attempts


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 543–557
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/2
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka
FREE POLISH FULLTEXT: Autodestruktywność pośrednia u osób homoseksualnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Indirect self-destructiveness in homosexual individuals


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 559–573
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27266
Anna J. Pajor, Grażyna Broniarczyk-Dyła, Julita Świtalska
FREE POLISH FULLTEXT: Satysfakcja z życia, poczucie własnej wartości oraz ocena zdrowia psychicznego u osób z tatuażem lub piercingiem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Satisfaction with life, self-esteem and evaluation of mental health in people with tattoos or piercings


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 575–584
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27303
Karolina Dejko
FREE POLISH FULLTEXT: Badanie zdolności do mentalizowania w procesie diagnozy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Examining mentalizing ability in the process of psychiatricand psychotherapeutic diagnosis


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 585–597
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36178
Grzegorz Iniewicz, Bartosz Grabski
FREE POLISH FULLTEXT: Psychoterapia osób nieheteroseksualnych z perspektywy terapeutów i pacjentów – wzajemne oczekiwania i obawy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychotherapy of nonheterosexual people from the perspectivesof therapists and patients – bilateral expectations and concerns


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 599–613
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/21369
Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie tożsamości a przejawy zaburzeń osobowości – wyniki badań populacji nieklinicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The sense of identity and symptoms of personality disorders – The results of a non-clinical population study


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 615–623
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/33442
Radosław Słopień, Adam Wichniak, Michał Pawlak,
Agnieszka Słopień, Alina Warenik-Szymankiewicz, Stefan Sajdak
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia ciągłości snu u kobiet w okresie przekwitania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Disturbances of sleep continuity in women during the menopausal transition


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 625–636
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/41039
Agnieszka Izdebska, Maria Beisert, Anna Roszyk
FREE POLISH FULLTEXT: Doświadczenia seksualne w dzieciństwie a funkcjonowanie w dorosłym związku partnerskim
FREE ENGLISH FULLTEXT: The early childhood sexual experiences and functioning in adult partner relationship


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 637–640
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43224
Andrzej Brodziak
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Przesłanki do badania psychiatrycznego wykazującego zamiar popełnienia samobójstwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Prerequisites for psychiatric examination detecting the intention to commit suicide


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 641–648
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43445
Elwira Marszałkowska-Krześ
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to editor: Professional confidentiality applicable to psychiatrists


Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 649–652
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43441
Andrzej Kokoszka, Agnieszka Łukasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Nowa ocena trafności Krótkiej Skali Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby: Wersja dla Schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor: New assessment of the validity of the Brief Measure to Assess Perception of Self-Influence on the Disease Course: A Version for Schizophrenia
REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORSISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 0,753)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48 12 633 40 67
telefon kontaktowy