PL EN
ARTICLE
Ocena zaburzeń snu i stosowania środków psychoaktywnych wśród polskich studentów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Neurochirurgii
 
3
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Psychiatrii
 
4
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
 
 
Data nadesłania: 20-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-03-2019
 
 
Data akceptacji: 12-08-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Babicki   

Klinika Neurochirurgii UM we Wrocławiu
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):1007-1024
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zaburzenia snu pod postacią bezsenności czy nadmiernej senności w ciągu dnia mają swoje konsekwencje zdrowotne i społeczne. Celem pracy była ocena częstości zaburzeń snu, jakości życia oraz wzorca stosowania substancji psychoaktywnych wśród studentów polskich uczelni wyższych w badaniu internetowym metodą CAVI.

Metoda:
Posłużono się Ateńską Skalą Bezsenności, Skalą Senności Epworth oraz Manchesterską Krótką Oceną Jakości Życia.

Wyniki:
Wśród respondentów (N=5342) dominowały kobiety (74%). Stwierdzono wysoki odsetek (>51%) zaburzeń snu z przewagą ich występowania u kobiet. Senność w ciągu dnia występowała u 28% respondentów co korelowało z zaburzeniami snu. Stosowanie środków psychoaktywnych jest bardzo powszechne (94%) wśród polskich studentów obu płci, które (poza alkoholem) w istotny sposób wpływają negatywnie na jakość życia (p=0.000). Studenci uczelni o profilu medycznym jedynie nieznacznie różnią się od studentów innych kierunków w ocenie wzorca stosowania używek. Jakość życia osób dotkniętych zaburzeniami snu oceniana jest dużo niżej niż u zdrowej populacji studentów.

Wnioski:
Duża skala zjawiska zaburzeń snu oraz stosowania środków psychoaktywnych wśród polskich studentów wymaga dalszej eksploracji ze szczególnym naciskiem na działania prewencyjne oraz terapeutyczne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top