PL EN
ARTICLE
Białko S100B jako potencjalny marker w zaburzeniach afektywnych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu
 
2
Studenckie Koło Naukowe Psychiatryczne, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 27-09-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-02-2016
 
 
Data akceptacji: 29-03-2016
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Rajewska-Rager   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii UM im. K. Marcinowskiego w Poznaniu., Szpitalna 27/33, 62-170 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):849-857
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Zaburzenia afektywne, zarówno zaburzenia depresyjne nawracające jak i zaburzenia afektywne dwubiegunowe charakteryzują się zmianami w tkance glejowej. Białko S100B jest cząsteczką wiążącą wapń wydzielaną głównie przez komórki glejowe, mającą troficzny lub toksyczny wpływ na komórki neuronalne w zależności od jego stężenia. W ostatnich latach ze względu na postulowaną glejową hipotezę zaburzeń afektywnych i koncepcje dotyczące neuroplastyczności mózgu rośnie zainteresowanie białkiem S100B i jego rolą w zaburzeniach afektywnych. Cel i Metoda: Celem niniejszej pracy był przegląd literatury ostatnich lat na omawiany temat. W artykule przedstawiono przegląd prac z ostatnich lat, opierając się na literaturze dostępnej w bazie PubMed/MEDLINE. Wnioski: W dotychczas przeprowadzonych badaniach u pacjentów z zaburzeniami nastroju wykazano występowanie podwyższonego poziomu białka S100B w surowicy pacjentów zarówno w depresji jak i manii w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Badania prowadzono głównie w populacji osób dorosłych, brak jest jak dotąd tego typu badań u dzieci i młodzieży z chorobą afektywna dwubiegunową. W większości badań wskazywano na istotniejszy związek pomiędzy podwyższonymi poziomami białka S100B a występowaniem epizodu depresji oraz regulacje poziomu białka S100B podczas skutecznego leczenia farmakologicznego co może stanowić potencjalny marker skuteczności leczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top