PL EN
ARTICLE
Częstość występowania zaburzeń depresyjnych w grupie zawodowych kierowców – subanaliza epidemiologiczna badania RACER.
 
Więcej
Ukryj
1
I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
 
 
Data nadesłania: 29-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-05-2015
 
 
Data akceptacji: 25-05-2015
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Filip M. Szymanski   

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):859-871
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Kierowcy zawodowi transportu publicznego są jedną z grup narażonych na ciężkie warunki pracy. Celem pracy było ustalenie częstości występowania depresji oraz związanego z pracą stresu w grupie zawodowych kierowców transportu publicznego stanowiących subpopulację badania RACER (Risk of Adverse Cardiovascular Events among professional dRivers in Poland – development of specific cardiovascular preventive program).

Metoda:
Prospektywne badanie RACER obejmuje kolejnych kierowców zawodowych i ma na celu ustalenie częstości występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w tej grupie. Kierowców, poproszono o wypełnienie BDI-II. Wszystkich spytano także o narażenie na stres w pracy.

Wyniki:
Spośród badanej populacji wyselekcjonowano kierowców autobusów. Do analizy włączono 292 kolejnych kierowców autobusów transportu publicznego oraz autokarów jeżdżących na trasach międzynarodowych. (96.6% stanowili mężczyźni, średni wiek wyniósł 48,2±10,7 lat). Zgodnie ze stosowanymi obecnie kryteriami BDI-II kierowców podzielono na grupę z i bez objawów. Objawy depresyjne rozpoznano u 5,8% badanych. Nie obserwowano różnic pomiędzy grupami w kwestii wieku i wskaźnika masy ciała(p>0,05). Badane osoby poproszono także o odpowiedź na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że jego/jej praca jest stresująca?” Odpowiedzi „tak” udzieliło 205(70,2%) badanych. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w częstości występowania objawów depresji pomiędzy kierowcami, którzy określali swoją pracę jako stresującą lub nie, ani pomiędzy kierowcami międzynarodowych autokarów i autobusów miejskich.

Wnioski:
W grupie kierowców zawodowych częstość występowania objawów depresyjnych oraz związanego z pracą stresu jest stosunkowo wysoka. Nie istnieją kliniczne czynniki predykcyjne pozwalające przewidzieć, którzy kierowcy zagrożeni są podwyższonym ryzykiem rozwoju zaburzeń depresyjnych. W zestawieniu z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym związanym z występowaniem depresji, uzasadnia to konieczność wykonywania rutynowych, przesiewowych badań psychologicznych u kierowców zawodowych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top