PL EN
ARTICLE
Cechy i doświadczenia pacjenta z przebiegu psychoterapii oraz skuteczność psychoterapii. Podejście strukturalne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
2
Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Data nadesłania: 11-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-03-2016
 
 
Data akceptacji: 01-04-2016
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Szymańska   

Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, Ryńska 35, (Borki), 05-255 STARE ZAŁUBICE, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):619-631
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badanie dotyczy związków między trzema grupami zmiennych prezentujących z perspektywy pacjenta: (1) cechy pacjenta przed psychoterapią, w tym oczekiwania wobec terapii, (2) doświadczenia z przebiegu terapii, w tym relacja psychoterapeutyczna, oraz (3) ocenę bezpośredniej skuteczności psychoterapii. Dane z literatury są podstawą do przewidywania związków między wszystkimi wymienionymi zmiennymi.

Metoda:
Pomiaru zmiennych dokonano przy użyciu ankiety katamnestycznej, którą wysłano łącznie do 1210 byłych pacjentów . Uzyskano odpowiedzi od 276 osób. Respondenci to 55 % kobiet i 45 % mężczyzn poniżej 30. r.ż. Analizy przeprowadzono, wykorzystując metodę modelowania przy pomocy układów równań strukturalnych.

Wyniki:
Z analizy zależności między trzema wyżej wymienionymi grupami zmiennych wyłoniły się dwa modele. Jeden dotyczy relacji między (1) cechami pacjenta, (2) przebiegiem psychoterapii, w której – z perspektywy pacjenta – istnieje dobra relacja psychoterapeutyczna i (3) psychoterapia jest skuteczna. Natomiast drugi model odnosi się do (2) doświadczania przez pacjenta niedobrej relacji psychoterapeutycznej i (3) psychoterapii nieskutecznej.

Wnioski:
Ważnymi zmiennymi pośredniczącymi w modelach - wśród cech pacjenta – okazały się jego oczekiwania wobec psychoterapii (zwłaszcza oczekiwanie wsparcia). Model matematyczny ujawnił także, iż silnie wzajemnie związane są zmienne relacja z psychoterapeutą i interwencje terapeutyczne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top