PL EN
ARTICLE
Pamięć u polskich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – korelacje z nastrojem i zespołem zmęczenia
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu
 
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Neuropsychologii Klinicznej
 
3
Fundacja Wspierania Rozwoju Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej MoA, Bydgoszcz
 
 
Data nadesłania: 11-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-07-2020
 
 
Data akceptacji: 26-07-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Robert Bonek   

Oddział Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1327-1339
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena wybranych aspektów pamięci wśród polskich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS) oraz związków pomiędzy pamięcią a przebiegiem klinicznym, stanem neurologicznym, nastrojem, objawami zespołu zmęczenia i aktywnością zawodową.

Metoda:
U 100 pacjentów z MS i 150 zdrowych ochotników przeprowadzono początkowe pięć prób uczenia się z Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego (CVLT), początkowe trzy próby uczenia się ze zrewidowanego Krótkiego Testu Pamięci Wzrokowo-Przestrzennej (BVMT-R), Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (HADS) oraz Zmodyfikowaną Skalę Wpływu Zmęczenia (MFIS).

Wyniki:
Pacjenci z MS wykonali istotnie gorzej testy CVLT i BVMT-R w porównaniu do grupy kontrolnej. Najniższe wyniki uzyskali pacjenci z wtórnie postępującym MS. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy pacjentami z MS i grupą kontrolną w zakresie zespołu zmęczenia i nasilenia objawów depresyjnych, natomiast w przypadku objawów lękowych nie zaobserwowano rożnic. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że jedynym klinicznym predyktorem zaburzeń pamięci był gorszy stan neurologiczny. Wyniki CVLT były istotnie związane z aktywnością zawodową.

Wnioski:
Zaburzenia pamięci występują u pacjentów z MS i wpływają na ich aktywność zawodową. Objawy depresyjne, lękowe i zespół zmęczenia nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem pamięci, w odróżnieniu od stanu neurologicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top