PL EN
ARTICLE
Zdrowie psychiczne warszawskich gimnazjalistów. Badania mokotowskie 2004–2016
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakład Zdrowia Publicznego
 
 
Data nadesłania: 08-07-2019
 
 
Data akceptacji: 08-09-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Jan Bobrowski   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):127-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem było oszacowanie rozpowszechnienia zaburzeń zdrowia psychicznego w części populacji młodzieży ..................................oraz określenie trendów w latach 2004 – 2016.

Metoda:
Powtarzane co cztery lata badania przekrojowe obejmowały uczniów trzecich klas gimnazjalnych, ............................... Stosowano losowy dobór klas do próby z poprawką na dobór klastrowy. Audytoryjne badania ankietowe prowadzono w trakcie lekcji szkolnych. Wskaźniki opisywały problemy: 1/ internalizacyjne (symptomy depresji wg skróconej skali CES-D oraz inne zaburzenia emocjonalne, wg subiektywnej oceny badanych); 2/ eksternalizacyjne – współwystępowanie dwóch spośród trzech typów zachowań (nadużywanie substancji psychoaktywnych, sprawstwo przemocy, wykroczenia); 3/ mieszane.

Wyniki:
W 2016 roku 42% młodzieży przejawiało symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego. Problemy te częściej dotykały dziewcząt (48%) niż chłopców (36%). W latach 2008 – 2016 istotnie wzrósł odsetek młodzieży z problemami internalizacyjnymi. Przyczynił się do tego wzrost rozpowszechnienia symptomów depresji. Jednocześnie odnotowano znaczący spadek odsetka młodzieży z problemami eksternalizacyjnymi. Było to pochodną ograniczenia nadużywania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenia sprawstwa przemocy.

Wnioski:
Narastanie problemów internalizacyjnych, ryzyka depresji wśród nastolatków oraz rozpowszechnienia innych problemów emocjonalnych, sugeruje pilną potrzebę opracowania lub adaptacji skutecznych programów profilaktycznych oraz poszerzenia dostępności oferty pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla młodzieży.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top