PL EN
ARTICLE
Zdrowie psychiczne osób z chorobami tkanki łącznej. Ujęcie negatywne i pozytywne oraz wybrane korelaty
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
2
I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 13-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-01-2020
 
 
Data akceptacji: 18-01-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Lidia Zabłocka-Żytka   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):377-396
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była ocena zdrowia psychicznego, zarówno w ujęciu negatywnym, czyli obecność zaburzeń, jak i pozytywnym- dobrostan osób chorujących na choroby tkanki łącznej. Ze względu na specyfikę chorób tkanki łącznej, m.in. ich nieprzewidywalny przebieg, często towarzyszący pacjentom ból do analiz włączono wybrane zmienne kliniczne oraz socjodemograficzne.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 101 osób, w tym 81 kobiet i 20 mężczyzn w wieku od 18 do 57 lat chorujących na różne choroby tkanki łącznej. Część osób wypełniało kwestionariusze podczas spotkania grup wsparcia (38, 6%), pozostałe z wykorzystaniem Internetu. Wykorzystano kwestionariusz HADS-M do badania wskaźników zdrowia psychicznego w ujęciu negatywnym, Kwestionariusz PERMA-Profil do oceny dobrostanu (wskaźnik zdrowia psychicznego w ujęciu pozytywnym) oraz ankietę własną dotyczącą danych klinicznych i socjodemograficznych.

Wyniki:
Badani chorujący na choroby tkanki łącznej charakteryzują się wysokim nasileniem objawów lęku i depresji. Zaobserwowano związki między zdrowiem psychicznym a wybranymi zmiennymi klinicznymi i socjodemograficznymi np. większy ból wiąże się z wyższymi wskaźnikami lęku i depresji oraz niższym dobrostanem; z wiekiem zwiększa się dobrostan.

Wnioski:
Istotne jest monitorowanie zdrowia psychicznego osób przewlekle chorujących somatycznie, w tym na choroby tkanki łącznej, szczególnie osób młodych, w początkowym okresie choroby, odczuwających silny ból, mieszkańców wsi i małych miejscowości, gdzie ograniczony jest dostęp wsparcia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top