PL EN
ARTICLE
Nowe regulacje prawne dotyczące elektronicznego wystawiania i ewidencjonowania recept mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia ostrych zespołów odstawiennych u pacjentów uzależnionych od benzodiazepin lub niebenzodiazepinowych leków nasennych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 19-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-12-2019
 
 
Data akceptacji: 19-12-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Silczuk   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):351-358
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wdrożenie rozwiązań w obszarze e-zdrowia, w tym powszechnego obowiązku posługiwania się receptami wystawianymi elektronicznie spełnia współczesne wymagania stawiane systemowi opieki zdrowotnej. Pełna cyfrowa ewidencja wystawianych recept ma uniemożliwić obrót receptami bez imiennego wpisu lekarza do cyfrowej dokumentacji medycznej. Dostępność do danych w systemie może z kolei ujawnić złe praktyki lekarzy, a w obawie przed konsekwencjami zawodowymi i prawnymi wymusić zmianę ordynacji leków, w tym benzodiazepin lub niebenzodiazepinowych leków nasennych. Efektem tego może być ujawnienie się wielu przypadków „ukrytych” uzależnień i niekorzystnych zjawisk. W związku z tym zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków nagłego zmniejszenia dawki lub odstawienia leku z grupy benzodiazepin lub leków nasennych. Wskazane jest opracowanie zintegrowanej, centralnej informacji i przeszkolenie personelu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, pracowników Pogotowia Ratunkowego, personelu Izb Przyjęć. Świadomość zjawiska i odpowiednie postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne mogą znacząco zwiększyć szansę na poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczeń realizowanych w trybie ostrej interwencji (SOR, Izba Przyjęć). Racjonalnym rozwiązaniem może być pilne opracowanie standardów postępowania w przypadkach występowania ostrych zespołów abstynencyjnych od benzodiazepin i niebenzodiazepinowych leków nasennych. Wydaje się zasadne wprowadzenie programów profilaktycznych umożliwiających wczesne rozpoznawanie i leczenie przypadków przyjmowania dużych i bardzo dużych dawek leków (dużej tolerancji dawek). W żadnym wypadku nie wolno doprowadzić do nagłego odstawienia leków. Kampania informacyjna, zwiększająca świadomość również pośród personelu oddziałów ogólnopsychiatrycznych może zwiększyć szanse na systemowe przygotowanie się do przyjęcia nieznanej dzisiaj populacji zagrożonych chorych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top