PL EN
ARTICLE
Ocena zaburzeń struktury istoty białej ocenianych w badaniach traktograficznych i zaburzeń pamięci operacyjnej u chorych na schizofrenię o wczesnym początku i ich krewnych pierwszego stopnia
 
Więcej
Ukryj
1
Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 
2
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi
 
3
Centralny Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 27-09-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-11-2016
 
 
Data akceptacji: 14-11-2016
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Dominik Strzelecki   

Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Czechoslowacka 8/10, 92-216 Lodz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):735-750
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem projektu była ocena różnic w strukturze włókien istoty białej, mierzonych miarą wartości anizotropii frakcyjnej (FA), pomiędzy grupą badaną chorych na schizofrenię o wczesnym początku (early onset schizophrenia, EOS), ich krewnych I stopnia i grupą kontrolną oraz niezależna ocena stopnia nasilenia zaburzeń pamięci operacyjnej w grupach.

Metoda:
Do badania włączono 20 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej, postawionej przed ukończeniem 18. r.ż., 20 – osobową grupę rodziców pacjentów, dobranych pod względem płci oraz 20 osób zdrowej kontroli. U wszystkich uczestników badania wykonano badanie traktograficzne (1,5T) oraz wybrane testy neuropsychologiczne, pozwalające na ocenę pamięci operacyjnej, pamięci bezpośredniej oraz koncentracji uwagi (testu TMT-A i TMT-B, test powtarzania cyfr wprost i wspak).

Wyniki:
Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy analizowanymi grupami w zakresie FA. Grupa pacjentów z istotnie dłużej niż grupa kontrolna wykonywała testy TMT-A i TMT-B oraz uzyskała niższe wyniki w teście powtarzania cyfr. Krewni pacjentów uzyskali wyniki niższe w porównaniu z kontrolą w zakresie testu powtarzania cyfr oraz dłużej wykonywali test TMT-B. Nie obserwowano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie liczby błędów przy wykonywaniu testów TMT-A i TMT-B.

Wnioski:
Wyniki przeprowadzonych przez nas badań neuropsychologicznych wskazują na obniżenie wyników w zakresie pojemności pamięci bezpośredniej, pamięci operacyjnej, plastyczności poznawczej oraz podzielności uwagi zarówno u pacjentów EOS jak i ich krewnych I stopnia w porównaniu z osobami zdrowymi. Stwierdzane deficyty neuropsychologiczne nie znalazły odzwierciedlenia w ocenie integralności istoty białej, mierzonej miarą FA.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top