PL EN
ARTICLE
Analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji językowej Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE) – The Empathy Quotient (EQ-Short)
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa
 
2
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 
3
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 
 
Data nadesłania: 31-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2016
 
 
Data akceptacji: 18-07-2016
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Kamila Jankowiak-Siuda   

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):719-734
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel badania: Analiza właściwości psychometrycznych Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE), polskiej wersji kwestionariusza EQ – short [1], stosowanego do mierzenia empatii afektywnej i poznawczej.

Metoda:
Metoda: Przebadano 940 osób w wieku od 15 do 80 lat. Osoby biegłe w języku polskim i angielskim (N = 31) wypełniły kwestionariusz w wersji oryginalnej i polskiej. Pozostałe osoby badane (N = 909) wzięły udział w badaniu trafności teoretycznej i rzetelności adaptowanego narzędzia w wersji polskiej.

Wyniki:
Wyniki: Pomiary przy użyciu SSIE w wersji polskiej i angielskiej wykazują wysoki poziom korelacji (r = 0,80; p < 0,001). Ocena trafności teoretycznej i rzetelności adaptowanego narzędzia wykazała, że polska wersja językowa SE posiada dobre własności psychometryczne takie jak zgodność wewnętrzna (α-Cronbacha = 0,78) czy trafność teoretyczna, porównywalne z wersją oryginalną. We wszystkich grupach wiekowych odnotowano istotne statystycznie różnice międzypłciowe wyników na SSIE: kobiety osiągają na tej skali wyniki wyższe niż mężczyźni.

Wnioski:
Wnioski: Polska adaptacja EQ-short jest pod względem językowym i psychometrycznym podobna do angielskiej wersji skali i spełnia standardy rzetelnego narzędzia do pomiaru empatii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top