PL EN
ARTICLE
Agresywność a nasilenie cech psychopatycznych z perspektywy różnic międzypłciowych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii, Instytut Nauk Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 
2
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 
3
Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 17-08-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-02-2017
 
 
Data akceptacji: 22-05-2017
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Banasik   

Zakład Psychologii, Instytut Nauk Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, prof. Wicherkiewicza 9/11, 30-389 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):751-762
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza najnowszych doniesień literatury światowej na temat psychopatii dowodzi niezbicie istnienia potrzeby głębszej analizy przejawów tego zaburzenia w żeńskiej populacji osób karanych. Jakkolwiek na temat „męskiej” formy tego zaburzenia badacze prezentują zgodne opinie, to porównania międzypłciowe są wciąż nieliczne. Projekt miał na celu wyjaśnienie zależności pomiędzy nasileniem poszczególnych cech psychopatycznych a poziomem agresywnych tendencji w grupie osadzonych kobiet i mężczyzn.

Metoda:
Badaniami objęto grupę 100 dorosłych kobiet i 100 dorosłych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Do pomiaru nasilenia cech psychopatycznych zastosowano Skalę Obserwacyjną Skłonności Psychopatycznych (PCL-R; Hare, 2003). Agresywność zbadano Skalą Agresji (AQ; Buss i Perry, 1992).

Wyniki:
Przeprowadzona analiza wariancji wykazała, iż 12 spośród 20 itemów skali PCL-R różnicuje na poziomie istotnym statystycznie wskaźniki agresywności w grupach badanych osadzonych kobiet i mężczyzn.

Wnioski:
Otrzymane dane sugerują istnienie różnic międzypłciowych w zakresie manifestacji cech charakterystycznych dla psychopatycznego zaburzenia osobowości. Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn psychopatyczne deficyty powiązać można z agresywnym zachowaniem.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top