PL EN
REVIEW
Ortoreksja – aktualne ujęcie problemu. Przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
 
Data nadesłania: 30-08-2019
 
 
Data akceptacji: 09-12-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof M. Wilczyński   

Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):405-420
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było scharakteryzowanie ortoreksji (Orthorexia Nervosa; ON) na podstawie najnowszych wyników badań na temat częstości jej występowania, grup oraz czynników ryzyka, jak również zależności pomiędzy ortoreksją, a innymi jednostkami klinicznymi. Praca powstała w oparciu o przegląd bazy danych Medline/Pubmed. Przeanalizowano prace badawcze w kierunku epidemiologii, czynników ryzyka i konceptualizacji zjawiska ortoreksji, opublikowane w latach 2009-2019. ON pozostaje jednostką o niejasnej etiologii. Autorzy nadal dyskutują związek ON z innymi grupami zaburzeń (AN, BN, OCD, ASD). Dane epidemiologiczne są rozbieżne, wskazując skrajnie wartości od 1% do 90% w różnych populacjach. Czynniki ryzyka są zmiennie identyfikowane, w różnych grupach, a autorzy nie są jednogłośni co do wpływu determinant w postaci zmiennych antropometrycznych i socjodemograficznych na występowanie objawów ON. Na prezentowane wyniki wpływa stosunkowo niewielka liczebność grup badanych i ich ograniczona reprezentatywność oraz zmienność stosowanych narzędzi badawczych BOT, ORTO-15, EHQ, DOS. Wnioski: Wobec braku jasnego statusu nozologicznego, braku ujednoliconych i zoperacjonalizowanych kryteriów diagnostycznych oraz rzetelnych narzędzi jej oceny, ON wymaga dalszych badań. Podobnie, opracowania wymagają programy profilaktyki (zwłaszcza w grupach ryzyka) oraz nieistniejące programy terapeutyczne, wobec braku koncepcji leczenia ON, spowodowanej niejasnościami w konceptualizacji samego zjawiska.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top