PL EN
ARTICLE
Percepcja relacji w rodzinie pochodzenia pacjentek z zaburzeniami odżywiania się a percepcja relacji w rodzinach pochodzenia ich rodziców
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM
 
2
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM
 
3
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 12-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-10-2014
 
 
Data akceptacji: 20-10-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Pilecki   

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, Kopernika 21A, Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):731-746
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza powiązań pomiędzy oceną bieżących relacji rodzinnych w rodzinach pacjentek z diagnozą zaburzeń odżywania się a oceną relacji w rodzinach pochodzenia ich rodziców.

Metoda:
54 pacjentki z anoreksją restrykcyjną, 22 pacjentki z anoreksją żarłoczno-wydalającą, 36 pacjentek z bulimią. Uwzględniono 2 grupy kontrolne: 36 pacjentek z zaburzeniami depresyjnymi oraz 85 uczennic ze szkól krakowskich. Badaniem objęci byli również rodzice dziewcząt. Metoda: Skala Rodziny Pochodzenia oraz Kwestionariusz Oceny Rodziny FAM (wersja polska).

Wyniki:
W rodzinach uczennic szkół krakowskich lepsza ocena doświadczeń autonomii i bliskości z rodzin pochodzenia rodziców badanych dziewcząt wiązała się z ich oraz ich dzieci korzystniejszą percepcją relacji w obecnej rodzinie nuklearnej. Szczególnie znacząca okazała się transgeneracyjna percepcja doświadczeń ojców. We wszystkich grupach klinicznych zaobserwowano jedynie kilka istotnych statystycznie korelacji. U rodziców badanych pacjentek widoczny jest nikły związek oceny bieżących relacji małżeńskich z doświadczeniami transgeneracyjnymi, oraz istotny związek doświadczeń transgeneracyjnych z oceną relacji z córkami.

Wnioski:
Stwierdzono brak specyficznych powiązań pomiędzy oceną relacji transgeneracyjnych rodziców i percepcją bieżących relacji w rodzinie nuklearnej w grupie zaburzeń odżywania się. Wyniki w grupie zaburzeń odżywania się sugerują, że relacje rodziców z córkami charakteryzują się większą intensywnością niż relacje małżeńskie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top