PL EN
ARTICLE
Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii UŁ
 
2
Katedra Podstaw Diagnozy i Badań Psychologicznych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
3
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
4
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
 
 
Data nadesłania: 25-05-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-09-2015
 
 
Data akceptacji: 16-09-2015
 
 
Data publikacji online: 23-02-2016
 
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chodkiewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki, 91-433 łódź ul Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(2):369-381
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania było dokonanie polskiej adaptacji Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników (Scale of Psychache). Skala jest metodą samooceny składającą się z 13 twierdzeń i przeznaczoną do oceny subiektywnie odczuwanego bólu psychicznego.

Metoda:
Zbadano 300 osób - studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Wśród badanych było 185 kobiet i 115 mężczyzn. Dodatkowo zbadano 150 mężczyzn uzależnionych od alkoholu, 50 współuzależnionych kobiet oraz 50 osób z rozpoznaniem epizodu dużej depresji.

Wyniki:
Polska wersja Skali jest narzędziem rzetelnym i trafnym. Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdza istnienie jednego czynnika. Zgodność wewnętrzna, oceniona na podstawie alfa Cronbacha wynosi 0,93. Metoda wykazuje dodatnie, istotne statystycznie związki z poziomem depresji, beznadziejności, lęku i anhedonii oraz ujemne z poziomem optymizmu, zadowolenia z życia i orientacji pozytywnej. Mężczyźni uzależnieni od alkoholu, u których aktualnie stwierdzono występowanie myśli samobójczych charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem bólu psychicznego w porównaniu z alkoholikami nie przejawiającymi takich myśli. Wyższy poziom bólu psychicznego odnotowano także u osób z depresją, u których występowały w przeszłości próby samobójcze, w porównaniu z tymi, u których takich prób nie było.

Wnioski:
Rezultat przeprowadzonych prac nad adaptacją Skali Bólu Psychicznego przemawia za rekomendowaniem metody do badań naukowych oraz zastosowania w praktyce terapeutycznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top