PL EN
Stany psychiatryczne w praktyce zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego we wschodniej Polsce w dobie pandemii SARS-CoV2
 
Więcej
Ukryj
1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 
2
Komenda Główna PSP, Warszawa
 
3
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 28-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-04-2022
 
 
Data akceptacji: 23-05-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Dudziński   

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):621-635
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena wpływu epidemii COVID-19 w Polsce na liczbę wyjazdów zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Metoda:
Badanie obejmowało retrospektywną analizę wyjazdów ZRM powiatu łukowskiego (północna część woj. lubelskiego) w dwuletnim okresie od marca 2019 do końca lutego 2021 (rok przed epidemią – okres I, oraz rok trwania epidemii w Polsce- okres II). Materiał stanowiły Karty Zlecenia Wyjazdu i Karty Medycznych Czynności Ratunkowych ZRM.

Wyniki:
W 2 letnim okresie wystąpiło 862 zdarzenia spełniające kryteria włączenia do analizy, odpowiednio 442 – okres I i 420 – okres II. W obu okresach mężczyźni byli częściej przedmiotem analizy (68,7% Pre-Pan; 71,1% Pan). Interwencje częściej miały miejsce na terenie miast (60,3% Pre-Pan; 60,7% Pan). Udział alkoholu i środków psychoaktywnych jako przyczynie interwencji ZRM do stanów psychiatrycznych był większy w okresie pandemii

Wnioski:
1. Pandemia COVID–19 nie wpłynęła w znaczący sposób na liczbę interwencji ZRM związanych z zaburzeniami psychicznymi w rejonie objętym analizą 2. Średni czas realizacji interwencji ZRM do stanów psychiatrycznych nieznacznie zwiększył się w okresie epidemii 3. Zarówno w okresie przed jak i podczas pandemii w interwencjach objętych analizą to mężczyźni zdecydowanie częściej byli pacjentami ZRM 4. Wiek pacjentów objętych analizą nie zmienił się istotnie przed i podczas pandemii 5. Największy udział w analizie mają zdarzenia spowodowane nadużyciem alkoholu i zaostrzenia objawów schizofrenii zarówno przed jak i podczas pandemii

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top