PL EN
ARTICLE
Sposób żywienia a zagrożenie chorobami układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego UM w Białymstoku
 
2
Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej UM w Białymstoku
 
3
Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku
 
 
Data nadesłania: 30-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-04-2016
 
 
Data akceptacji: 14-04-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Stefańska   

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny, ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1119-1133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel. Celem badań była ocena zawartości kwasów tłuszczowych oraz aterogenności całodziennych racji pokarmowych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi w aspekcie zagrożenia chorobami układu krążenia.

Metoda:
Metoda. Badaniem objęto 126 osób (62 osoby z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych nawracających i 64 zdrowych ochotników). W ocenie ilościowej żywienia wykorzystano 24-godzinny wywiad żywieniowy. W ocenie stanu odżywienia wykorzystano pomiary antropometryczne, biochemiczne i analizę składu ciała.

Wyniki:
Wyniki. Diety 40% badanych kobiet i 55% mężczyzn ocenione wskaźnikiem Keys'a były aterogenne. Proporcja między zawartością WKT a NKT wynosiła odpowiednio 0,3 (kobiety) i 0,2 (mężczyźni) przy wartościach zalecanych ≥1. Nie odnotowano w grupie kobiet istotnych korelacji pomiędzy wybranymi cechami klinicznymi choroby a składnikami diety i danymi biochemicznymi stanu odżywienia. Zaobserwowano jedynie, iż większe nasilenie objawów depresyjnych istotnie ujemnie wpływało na stężenie glukozy we krwi kobiet. Odnotowano również, iż w grupie kobiet z depresją wraz z wiekiem zmniejszało się spożycie tłuszczów ogółem oraz cholesterolu pokarmowego. W grupie badanych mężczyzn nie wykazano istotnych statystycznie korelacji pomiędzy ocenianymi zmiennymi.

Wnioski:
Wnioski. Nieprawidłowa struktura energii, jak i skład racji pokarmowych badanych może w przyszłości przyczyniać się do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, utrudniając też utrzymanie zdrowia psychicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top