PL EN
ARTICLE
Ocena depresyjności w populacji. Psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii UJ
 
 
Data nadesłania: 05-10-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-01-2016
 
 
Data akceptacji: 29-01-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Koziara   

Instytut Psychologii UJ, Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1109–1117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Psychometryczna ocena rzetelności i użyteczności polskiego tłumaczenia skali CESD-R, poprawionej wersji skali skali CES-D, do oceny depresyjności w populacji.

Metoda:
W internetowym badaniu wzięło udział 260 osób (kobiety i mężczyźni), wszystkie wypełniały skalę CESD-R. Dla porównania zastosowano również badanie Inwentarzem Depresji Becka. Przeprowadzono analizę rzetelności metodą Cronbacha oraz metodą połówkową (parzyste-nieparzyste). Analogicznie do oryginalnej (anglojęzycznej) publikacji, dokonano również analizy czynnikowej, dzięki której uzyskano 3 grupy czynników. Dodatkowo porównano wyniki uzyskane na skali CESD-R z wynikami uzyskanymi w Inwentarzu Depresji Becka.

Wyniki:
Uzyskano wysoką rzetelność skali CESD-R, dla alfa Cronbacha wynik równa się 0,95, dla analizy metodą połówkową, przy zastosowaniu wzoru Spearmana-Browna α = 0,95. Dzięki analizie czynnikowej, wyodrębniono 3 główne czynniki skali - poznawczo-afektywne, fizyczne oraz autodestrukcyjne.

Wnioski:
Polska wersja skali CESD-R uzyskała wystarczająco dobre wskaźniki psychometryczne (rzetelność powyżej 0,7), aby stosować ją do oceny depresyjności w populacji. Ocena użyteczności w diagnozie indywidualnej wymaga dalszych badań, jednak uzyskane w tym badaniu wyniki pozwalają mieć nadzieję, że skala CESD-R możliwa będzie do stosowania przynajmniej jako wstępne narzędzie diagnostyczne w praktyce klinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674