PL EN
ARTICLE
Stężenia kwasu kynureninowego w surowicy krwi pacjentów leczonych elektrycznie z rozpoznaniem zaburzenia depresyjnego nawracającego i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzenia schizoafektywnego
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pracownia Farmakologii Komórkowej i Molekularnej
 
3
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 10-02-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-12-2015
 
 
Data akceptacji: 26-01-2016
 
 
Data publikacji online: 18-06-2017
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Olajossy   

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):455-468
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest porównanie stężenia kwasu kynureninowego (KYNA) w surowicy krwi oznaczanego przed leczeniem oraz po 1, 6 i 12 zabiegu elektrycznym (EW) u pacjentów z rozpoznaniem zaburzenia depresyjnego nawracającego (ZDN) i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (DChAD) oraz zaburzenia schizoafektywnego (DSA).

Metoda:
Grupę badaną stanowiło 50 pacjentów z rozpoznaniem ZDN, DChAD i DSA wg ICD-10. Oznaczano stężenie KYNA w surowicy krwi badanych oraz zastosowano skale: MADRS i GAF.

Wyniki:
Stwierdzono istotne różnice w zakresie stężenia KYNA w surowicy krwi pacjentów leczonych elektrycznie z rozpoznaniem ZDN, DChAD i DSA w porównaniu do grupy kontrolnej. 1.Stężenie KYNA u pacjentów z DChAD przed leczeniem EW i po 12 zabiegu jest istotnie niższe od stężenia KYNA w grupie kontrolnej. 2.Stężenie KYNA w surowicy krwi u pacjentów z ZDN przed leczeniem EW oraz po 1 i 12 zabiegu jest istotnie niższe niż w grupie kontrolnej, a po 6 zabiegu nie różni się istotnie od stężenia w grupie kontrolnej. 3.Wyższe stężenie KYNA w osoczu krwi pacjentów z DChAD przed leczeniem łączy się z większą liczbą faz choroby i gorszym ogólnym funkcjonowaniem przed leczeniem. 4.Stwierdzono istotne zależności między wyższym stężeniem KYNA w surowicy krwi pacjentów z rozpoznaniem ZDN po 1 zabiegu EW a płcią męską oraz między wyższym stężeniem KYNA po 6 zabiegu a nasiloną depresją i gorszym funkcjonowaniem badanych przed leczeniem.

Wnioski:
Wyniki wskazują na niższe stężenie KYNA przed leczeniem EW we wszystkich grupach diagnostycznych (nieznamienne w DSA), jak również brak istotnych zmian (w porównaniu z wartościami wyjściowymi) w trakcie terapii EW.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top