PL EN
ARTICLE
Stężenie magnezu w surowicy jako potencjalny marker stanu u chorych na depresję jednobiegunową
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM
 
2
Pracownia Neurobiologii Pierwiastków Śladowych Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
 
3
Katedra Chemii Analitycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
 
4
Katedra Farmakobiologii UJ CM
 
5
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM
 
6
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UJ CM
 
 
Data nadesłania: 21-04-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-05-2015
 
 
Data akceptacji: 20-05-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Styczeń   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1265-1276
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Rosnąca liczba danych sugeruje, że stężenie magnezu może pełnić rolę markera dużej depresji (ang. major depressive disorder – MDD), jednak wnioski płynące z badań klinicznych pozostają niejednoznaczne. Celem prezentowanego badania było przeprowadzenie oceny stężeń magnezu w surowicy krwi pacjentów z MDD (w aktywnej fazie choroby lub w remisji) oraz analiza roli poziomu magnezu jako potencjalnego markera tego schorzenia.

Metoda:
Badanie kliniczno-kontrolne, w ramach którego przebadano 69 pacjentów w trakcie epizodu depresyjnego, 45 w remisji objawowej oraz 50 zdrowych ochotników. Pomiaru stężenia magnezu dokonano metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS).

Wyniki:
Średnie stężenie magnezu w surowicy krwi pacjentów, w fazie depresyjnej było statystycznie wyższe w odniesieniu do grupy kontrolnej. Poziom magnezu u pacjentów w fazie remisji nie różnił się istotnie od stężenia notowanego u zdrowych ochotników. Ponadto wykazano dodatnią korelację pomiędzy stężeniem magnezu a nasileniem depresji mierzonym Skalą Depresji Hamiltona oraz skalą Montgomery-Asberg.

Wnioski:
Uzyskane wyniki mogą sugerować rolę magnezu jako markera stanu, odzwierciedlającego patofizjologiczne zmiany leżące u podłoża MDD i towarzyszące ciężkim epizodom depresyjnym.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top