PL EN
REVIEW
Obraz psychopatologiczny i powtarzalność występowania objawów w chorobie afektywnej jednobiegunowej i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Analiza dokumentacji 99 pacjentów
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 13-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-10-2018
 
 
Data akceptacji: 05-01-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Gosek   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):655-672
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Późna rozpoznawalność choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) może skutkować m. in. prowadzeniem nie w pełni adekwatnego leczenia, zwiększeniem cierpienia związanego z chorobą oraz ryzyka zachowań suicydalnych, a także wzrostem kosztów prowadzonej terapii. Brak sprawdzonych w warunkach klinicznych biomarkerów dwubiegunowości kieruje uwagę klinicystów na analizę przebiegu choroby i symptomatologii depresji w przebiegu CHAD. Celem niniejszej pracy była retrospektywna analiza różnic występowania i powtarzalności objawów depresyjnych u pacjentów z chorobą afektywną jednobiegunową (CHAJ) i chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD) w trakcie trzech kolejnych epizodów depresji w warunkach szpitalnych.

Metoda:
Retrospektywna analiza dokumentacji leczenia 99 pacjentów z CHAJ i CHAD w trakcie trzech kolejnych epizodów depresji. W analizie występowania objawów zastosowano test Chi-kwadrat oraz regresję logistyczną, do analizy powtarzalności występowania objawów współczynnik powtarzalności kappa Cohena.

Wyniki:
Różnice istotne statystycznie obserwowano dla 7 spośród 22 objawów depresyjnych. Częściej u pacjentów z CHAJ obserwowano objawy somatyzacyjne (bólowe i nie-bólowe), pobudzenie psychomotoryczne i patologiczne poczucie winy. Częściej u pacjentów z CHAD obserwowano anhedonię, zaburzenia koncentracji uwagi i myśli suicydalne. W grupie CHAJ relatywnie najwyższą powtarzalnością cechowało się występowanie objawów somatyzacji, zaburzeń II fazy snu, wczesnego porannego wybudzania, zaburzeń koncentracji uwagi. W grupie CHAD natomiast występowanie urojeń, objawy somatyzacyjne, zaburzenia I i II fazy snu, zaburzenia pamięci, spowolnienie psychomotoryczne oraz patologiczne poczucie winy.

Wnioski:
Obserwowane różnice symptomatologiczne mogą być dodatkowym klinicznym czynnikiem różnicującym pacjentów z CHAJ i CHAD. Niższa w grupie badanej niż uprzednio donoszono w literaturze powtarzalność występowania objawów depresji, wskazuje na konieczność analizowania profilu objawów w oparciu o więcej niż jeden epizod depresji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top