PL EN
Znaczenie wybranych zmiennych psychopatologicznych i osobowościowych w przebiegu astmy oskrzelowej alergicznej i niealergicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: dr A. Harabi, Centrum Konsultacji Medyczno-Psychologicznych „Psyge”, Annemasse, Francja
 
2
Kierownik: prof. dr hab. n. med. B. de Barbaro, Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ CM
 
3
Kierownik: prof. dr hab. R. Nowobilski, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
 
4
Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Musiał, Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM
 
 
Data nadesłania: 08-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-04-2014
 
 
Data akceptacji: 22-04-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Furgał   

Kierownik: prof. dr hab. n. med. B. de Barbaro, Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):1047-1058
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych zmiennych psychopatologicznych oraz osobowościowych u chorych na astmę alergiczną i niealergiczną oraz próba wyjaśnienia znaczenia oraz mocy tych zmiennych w obrazie klinicznym obu postaci choroby.

Metoda:
U wszystkich badanych wykonano: strukturowany wywiad chorobowy, spirometrię podstawową i pomiar duszności. Poziom lęku oznaczono kwestionariuszem Spielbergera Nasilenie depresji oszacowano Inwentarzem Becka. Neurotyczność oraz ekstrawersję-introwersję oceniano Inwentarzem Eysenck’a. Skala I-E (Rotter Internal-External Control Scale) posłużyła do określenia poczucia umiejscawiania kontroli.

Wyniki:
Wykazano brak istotnych różnic w zakresie zmiennych psychopatologicznych i osobowościowych pomiędzy pacjentami z alergiczną oraz niealergiczną postacią astmy. Płeć różnicowała chorych pod względem psychopatologii. Nasilenie ekstrawersji powiązane było z czasem chorowania. Postać kliniczna choroby była związana z zatarciem różnic międzypłciowych w przypadku neurotyzmu. Nasilenie duszności oraz wyniki spirometrii korelowały z tłem psychologicznym choroby.

Wnioski:
Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie psychopatologii oraz wymiarów osobowościowych w grupach chorych z astmą alergiczną i niealergiczną choć zmienne psychopatologiczne oraz osobowościowe wiążą się z przebiegiem astmy u dorosłych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top