PL EN
Ocena związku wybranych parametrów stanu psychicznego z jakością życia pacjentów z chorobami alergicznymi.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
4
Klinika Chorób Wewnętrznych, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski
 
 
Data nadesłania: 05-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-09-2020
 
 
Data akceptacji: 29-09-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Karina Agnieszka Badura Brzoza   

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):297-308
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena związku objawów depresji, poziomu poczucia koherencji z jakością życia pacjentów z chorobami alergicznymi.

Metoda:
W badaniu udział wzięło 50 chorych na astmę oskrzelową, 72 chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa, oraz 48 chorych na atopowe zapalenie skóry. Grupę kontrolną stanowiło 50 zdrowych ochotników. W ocenie depresji użyto skali BDI, w ocenie poczucia koherencji skali SOC-29, w ocenie jakości życia skali SF-36.

Wyniki:
Średnie wartości nasilenia depresji były w grupie chorych na alergiczny nieżyt nosa oraz chorych na atopowe zapalenie skóry wyższe niż w grupie kontrolnej. Chorzy w tej ostatniej grupie wykazywali ponadto wyższe niż chorzy na astmę oskrzelową wartości nasilenia depresji. We wszystkich grupach badanych wykazano, w porównaniu z osobami zdrowymi, znamiennie statystycznie niższe wartości parametrów całkowitego poczucia koherencji. Nie zaobserwowano różnic w wartościach poczucia koherencji, w porównaniach między grupami badanymi. We wszystkich grupach chorych, w porównaniu z grupą kontrolną, obserwowano niższe wartości w zakresie funkcjonowania fizycznego (PCS) skali jakości życia. Nasilenie objawów depresji we wszystkich grupach wykazywało negatywne korelacje z parametrami jakości życia oraz poczuciem koherencji. Parametry poczucia koherencji korelowały ponadto negatywnie z parametrami funkcjonowania w wymiarze psychicznym (MCS) skali jakości życia.

Wnioski:
1. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry wykazali największe nasilenia objawu depresyjnych. 2. Chorzy na sezonowy alergiczny nieżyt nosa wykazują lepszą jakości życia niż chorzy na przewlekłą astmę oskrzelową i chorzy na atopowe zapalenie skóry 3. Niskie poczucie koherencji u osób cierpiących na atopowe choroby alergiczne oraz występowaniem objawów depresji może pogarszać jakością życia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top