PL EN
Dolegliwości z dolnych dróg moczowych oraz funkcje seksualne u pacjentów z depresją
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Urology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow, Poland
 
2
Department of Adult Psychiatry, University Hospital, Krakow, Poland
 
3
Department of Psychotherapy, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
 
 
Data nadesłania: 31-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-10-2020
 
 
Data akceptacji: 09-12-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mikolaj Przydacz   

Department of Urology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow, Poland
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):309-321
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W literaturze wykazano związek między depresją a funkcjonowaniem seksualnym. Nadal jednak nie wiadomo, czy u osób z depresją, objawy dolnych dróg moczowych (ang. Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) współistnieją z zaburzeniami seksualnymi (ang. Sexual Dysfunction, SD) oraz czy z nimi korelują. Pacjenci z depresją stanowią wyjątkową populację ze względu na możliwy dwukierunkowy związek między SD a depresją, a także LUTS i depresją. Zatem celem tego eksperymentu było zbadanie u pacjentów z depresją zależności między stopniem nasilenia depresji, SD i LUTS.

Metoda:
W tym przekrojowym badaniu przeanalizowano dane dotyczące depresji, funkcjonowania seksualnego oraz LUTS u pacjentów leczonych w oddziale psychiatrii dorosłych naszego szpitala. Zastosowano skalę oceny depresji Hamiltona, międzynarodowy wskaźnik funkcji erekcyjnej (IIEF), wskaźnik funkcjonowania seksualnego kobiet (FSFI) i międzynarodowy wskaźnik objawów towarzyszących chorobom prostaty (IPSS).

Wyniki:
Stu dwóch pacjentów ze zdiagnozowaną i leczoną depresją zostało włączonych do badania. Stwierdzono wysoką częstość występowania SD (60,8%), a SD korelowało ze stopniem nasilenia depresji. LUTS były również bardzo rozpowszechnione, a 86% uczestników zgłaszało co najmniej łagodne nasilenie LUTS. Pomimo tego, że LUTS i SD współistniały u wielu pacjentów, w naszej kohorcie nie znaleźliśmy istotnej statystycznie różnic między LUTS i SD.

Wnioski:
W naszej grupie pacjentów, u których zdiagnozowano i leczono depresję, nasilenie depresji miało negatywny wpływ na funkcjonowanie seksualne. Chociaż pomiędzy LUTS i SD nie było istotnych statystycznie różnic, współistniały one u wielu pacjentów. Dlatego LUTS i SD powinny być nadal wspólnie oceniane u pacjentów z depresją.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top