PL EN
Poziom lęku jako stanu i jako cechy oraz nasilenie depresji u matek dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami zachowania. Doniesienie wstępne.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
2
Oddział Neurologii Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym
 
 
Data nadesłania: 15-10-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-12-2013
 
 
Data akceptacji: 27-01-2014
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Srebnicki   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Marszałkowska 24, 00-574 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):645-652
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
zbadanie poziomu lęku (jako cechy i jako stanu) oraz nasilenia depresji u matek dzieci z zaburzeniem hiperkinetycznym (ZH) ze współistniejącymi lub bez zaburzeń zachowania (ZZ) oraz ustalenie związku pomiędzy nasileniem lęku i depresji, a nasileniem objawów ZH.

Metoda:
Skala BDI oraz kwestionariusz STAI zostały wypełnione przez 24 matki dzieci z ZH oraz 26 matek dzieci bez ZH. Matki dzieci z ZH dodatkowo wypełniały Kwestionariusz Connersa dla Rodziców i Nauczycieli (IOWA), a nauczyciel dziecka Kwestionariusz Connersa dla Nauczycieli (RCTS).

Wyniki:
U 75% dzieci z ZH rozpoznano ZZ, w grupie kontrolnej u 19,2%. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy matkami dzieci z ZH i z gr. kontrolnej w zakresie wyników w BDI, STAI w podskali lęk jako cecha oraz podskali lęk jako stan. Matki dzieci z ZZ nie różniły się od matek dzieci bez ZZ w zakresie wyników w BDI oraz STAI w podskali lęk jako cecha, ale uzyskały istotnie wyższy wynik w STAI w podskali lęk jako stan. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem depresji oraz lęku jako stanu i jako cechy, a wynikiem w kwestionariuszu Connersa IOWA oraz RCTS.

Wnioski:
Obecność ZH nie wpływa istotnie na poziom lęku i depresji u matek chorujących dzieci, występowanie u dziecka ZZ wiąże się z przeżywaniem przez matkę wyższego poziomu lęku jako stanu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top