PL EN
REVIEW
Zastosowanie suplementacji probiotykami w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych – przegląd dotychczasowych badań
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 10-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-06-2018
 
 
Data akceptacji: 18-06-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Herman   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):459–473
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie związkiem mikroflory jelitowej ze stanem zdrowia człowieka zaowocowało badaniami nad wpływem mikroflory jelitowej na zdrowie psychiczne, w tym funkcje afektywne ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Dotychczasowe badania na zwierzętach ujawniły istnienie dwukierunkowego systemu komunikacyjnego pomiędzy mikrobiotą przewodu pokarmowego i ośrodkowym układem nerwowym, tzw. osi jelitowo-mózgowej modulującej działanie OUN poprzez mechanizmy immunologiczne, endokrynologiczne i neuronalne. Badania kliniczne wykazały związek zastosowanych probiotyków zawierających określone gatunki i szczepy bakterii z regulacją odpowiedzi organizmu na stres i nasileniem objawów depresyjnych i lękowych u ludzi oraz przedstawiły różnice składu mikroflory jelitowej pacjentów z rozpoznanym epizodem depresyjnym w porównaniu z populacją ludzi zdrowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat zależności pomiędzy składem mikroflory bakteryjnej jelit a funkcjami afektywnymi OUN oraz wpływu zastosowania probiotyków na objawy depresyjne i lękowe u ludzi. Dotychczasowe badania nad zastosowaniem probiotyków w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych obejmowały zbyt małe grupy osób, zwłaszcza w grupach chorych z rozpoznaną depresją, aby można było jednoznacznie określić skuteczność probiotyków w profilaktyce, a w szczególności leczeniu tych zaburzeń u ludzi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674