PL EN
Profil wyników WISC-R uzyskiwany przez wysoko funkcjonujące osoby z Autyzmem Dziecięcym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański
 
2
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 
3
Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, Sopot
 
 
Data nadesłania: 03-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-03-2014
 
 
Data akceptacji: 07-03-2014
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Monika Izabela Zielińska   

Uniwersytet Gdański, ul. Lelewela 12/17, 80-442 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):667-676
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania było scharakteryzowanie profilu intelektu dzieci z autyzmem, na próbie polskich dzieci. Wzorowano się na badaniach realizowanych głównie w krajach anglojęzycznych, których wyniki ukazują pewien obraz intelektu dziecka z autyzmem, jednak wskazują też na rozbieżności i niejasność w obserwowanych profilach. Zdecydowano włączyć do dyskusji nad autyzmem głos dotyczący funkcjonowania próby zdiagnozowanej w Polsce przebadanej testem inteligencji w polskiej wersji językowej. 

Metoda:
Badanie zrealizowano w planie z doborem wiązanym. Spośród 191 dzieci z autyzmem i 1400 dzieci bez takiej diagnozy wyselekcjonowano 34 pary dzieci jednakowych pod względem płci i wieku i nie różniących się w zakresie ogólnego ilorazu inteligencji o więcej, niż 10 punktów. Profil inteligencji dzieci ustalono za pomocą skali WISC-R.

Wyniki:
Zgodnie z oczekiwaniami profil inteligencji dzieci z autyzmem okazał się bardziej zróżnicowany, niż profil inteligencji dzieci bez takiej diagnozy. Dzieci z autyzmem uzyskały niższe, niż dzieci bez diagnozy wyniki w skalach: Rozumienie i na poziomie trendu Układanki oraz wyższe, niż dzieci bez diagnozy wyniki w skalach Wiadomości i Klocki.

Wnioski:
Przeprowadzone badania potwierdziły najbardziej typowe wnioski uzyskane w badaniach na anglojęzycznej populacji dzieci z autyzmem. Polskie dzieci z autyzmem nie różniły się ilorazem inteligencji słownej i bezsłownej. Profil inteligencji tych dzieci okazał się jednak mniej harmonijny od profilu dzieci rozwijających się prawidłowo. Najniższego wyniku w grupie dzieci z autyzmem należy spodziewać się w podteście Rozumienie a najwyższego w podteście Klocki.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top