PL EN
Funkcjonowanie rodzin nastolatków z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 21-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-09-2020
 
 
Data akceptacji: 12-10-2020
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kaźmierczak-Mytkowska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):889-902
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Dokonanie porównań w zakresie funkcji rodzin nastolatków (13-16 lat) z rozpoznaniem ADHD lub ADHD i opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania (ODD).

Metoda:
Ocena przy użyciu Kwestionariusza do Oceny Rodziny w trzech grupach nastolatków, wychowujących się w rodzinach biologicznych: (1) grupie ADHD/ODD (n=40), (2) grupie ADHD (n=40) oraz (3) grupie K (kontrolnej) nastolatków (n=40), którzy nie korzystali obecnie lub w przeszłości z opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Wyniki:
Matki, ojcowie i nastolatkowie z grupy ADHD/ODD istotnie gorzej ocenili wszystkie istotne aspekty funkcjonowania rodziny w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie ADHD stwierdzono mniej korzystnie w odniesieniu do grupy kontrolnej oceny matek i ojców dla wszystkich obszarów funkcjonowania rodziny oraz oceny nastolatków w wymiarze Pełnienia ról, Emocjonalności, Afektywnego nawiązywania relacji oraz Kontroli. Badani z grupy ADHD/ODD i ich rodzice gorzej ocenili funkcjonowanie rodziny w odniesieniu do grupy ADHD: matki-we wszystkich opisywanych obszarach, nastolatkowie-w większości z opisywanych obszarów poza wymiarem Kontroli, a ojcowie w większości z opisywanych obszarów poza wymiarem Emocjonalności.

Wnioski:
Funkcjonowanie rodzin pacjentów z ADHD i opozycyjno- buntowniczymi zaburzeniami zachowania oraz rodzin pacjentów z ADHD istotnie negatywnie różni się we wszystkich lub większości badanych wymiarów w odniesieniu do rodzin osób bez diagnozy, przy czym funkcjonowanie rodzin pacjentów z ADHD i opozycyjno- buntowniczymi zaburzeniami zachowania można opisać jako bardziej nieprawidłowe niż rodzin pacjentów z ADHD.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top