PL EN
ARTICLE
Zmiana nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej po zastosowaniu programu „Warsztatów dla rodziców dzieci nadpobudliwych”
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej
 
 
Data nadesłania: 07-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-01-2019
 
 
Data akceptacji: 02-02-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Srebnicki   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):317-332
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena zmian w zakresie nasilenia objawów ADHD u dzieci i młodzieży, których rodzice uczestniczyli w ‘Warsztatach dla rodziców dzieci nadpobudliwych’.

Metoda:
grupę eksperymentalną stanowili rodzice n=199 dzieci i młodzieży z rozpoznaniem ADHD, uczestniczący w 12-tygodniowym programie warsztatowym, grupę odniesienia rodzice n=24 dzieci i młodzieży z ADHD, uczestniczący w czasie 12-tygodni w 1-2 standardowych wizytach lekarskich (treatment as usual). Metoda: w czasie pierwszego i ostatniego spotkania warsztatowego poproszono o wypełnienie kwestionariuszy: CBCL oraz Conners-IOWA-10 (ocena dziecka przez rodzica), TRF oraz Conners-RCTRS-28 (ocena dziecka przez nauczyciela/wychowawcę), YRS (ocena dokonana przez dziecko, jeśli ukończyło 11 r.ż.). Dzieci i młodzież z grupy odniesienia poddano takiej samej, dwukrotnej ocenie po pierwszej wizycie w poradni i po 12 tygodniach.

Wyniki:
osoby uczestniczące w programie warsztatów byli w większości rodzicami chłopców z rozpoznaniem podtypu mieszanego ADHD ze współwystępującymi lub bez opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania oraz podtypu ADHD z przewagą zaburzeń uwagi. W grupie eksperymentalnej istotne zmniejszenie nasilenia objawów wykazano dla ocen matek we wszystkich skalach Conners-IOWA-10 oraz w następujących skalach CBCL: Problemy społeczne, Zaburzenia uwagi, Zachowania agresywne, Zachowania eksternalizacyjne oraz w zakresie Wyniku całkowitego. Poprawa była niezależna od rodzaju ustalonego rozpoznania oraz prowadzonego leczenia farmakologicznego.

Wnioski:
oceniany program prowadzi do redukcji nasilenia objawów w umiarkowanym lub małym zakresie, niezależnie od podtypu zaburzenia, współwystępujących opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachownia, a także stosowanej, lub też nie, farmakoterapii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top