PL EN
Miejsce selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) w leczeniu zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego towarzystwa Psychiatrycznego. Cz. II – właściwości farmakologiczne i bezpieczeństwo stosowania.
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Młodzieży
 
4
Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum w Krakowie, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 04-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-08-2023
 
 
Data akceptacji: 22-08-2023
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Honorata Janas-Kozik   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):917-940
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było dokonanie przeglądu badań oceniających właściwości farmakodynamiczne selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), jak i bezpieczeństwa ich stosowania. SSRI u pacjentów <18r.ż. odznaczają się niekiedy odmiennością parametrów farmakokinetycznych w porównaniu do osób dorosłych, co ma istotny pływ na ich skuteczność i tolerancję. Stężenie fluoksetyny, fluwoksaminy czy paroksetyny jest około 2x większe u dzieci w porównaniu do młodzieży i dorosłych co powinno być uwzględnione na etapie zarówno wprowadzania leku jak i ustalania dawek docelowych. W przypadku istotnych problemów z doborem leku i/lub dawki leku w związku z niezadowalającą skutecznością i/lub tolerancją u pacjenta <18r.ż. bardzo istotne znaczenie może mieć zbadanie polimorfizmu dominującego dla metabolizmu danego leku izoenzymu, dotyczy to zwłaszcza CYP2C19 w przypadku leczenia escitalopramem, a w mniejszym stopniu w trakcie leczenia sertraliną oraz CYP2D6 w przypadku stosowania fluoksetyny lub paroksetyny. Leki z grupy SSRI są na ogół dobrze tolerowane u pacjentów w wieku poniżej18 r.ż. a większość działań niepożądanych (TEAE) w trakcie leczenia ma nasilenie łagodne lub umiarkowane. W większości RCT oceniających skuteczność SSRI w leczeniu depresji u pacjentów w wieku <18r.ż. wskaźniki nasilenia lub wystąpienia myśli samobójczych w trakcie obserwacji są porównywalne do placebo, próby samobójcze są zjawiskiem rzadkim, a pojedyncze przypadki, występują tak w grupach aktywnego leczenia jak i w ramieniu placebo. Nie wykazano istotnie statystycznie zwiększonego ryzyka dla LPD (w tym wszystkich SSRI) lub psychoterapii czy też kombinacji LPD z psychoterapią (poza wenlafaksyną). Jedynie terapia wenlafaksyną wiązała się ze zwiększonym w porównaniu do placebo ryzykiem wystąpienia zachowań i/lub ideacji samobójczych w terapii krótkoterminowej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top