PL EN
Ocena związku lęku i depresji oraz wybranych zmiennych psychospołecznych u pacjentów onkologicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
3
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
4
Poradnia Psychoonkologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
5
NZOZ Centrum Terapii Dialog
 
6
Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 18-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-05-2022
 
 
Data akceptacji: 16-06-2022
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agata Ciuba   

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):761-774
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena zaburzeń lękowo-depresyjnych u pacjenta chorego onkologicznie może pomóc w procesie leczenia oraz planowaniu opieki psychoonkologicznej. Celem badania była ocena nasilenia lęku i depresji u chorych onkologicznie oraz ich związku ze zmiennymi psychospołecznymi.

Metoda:
Grupę badaną stanowili pełnoletni chorzy onkologicznie z postawioną diagnozą onkologiczną od co najmniej 6 tygodni w trakcie leczenia przyczynowego. W badaniu zastosowano kwestionariusz HADS. Przebadano 537 pacjentów w wieku od 19 do 91 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 53,5 lat.

Wyniki:
Zarówno podczas pierwszego leczenia onkologicznego, jak i w nawrocie choroby pacjenci częściej prezentują objawy lęku niż depresji. Stany te występują z większą intensywnością u kobiet niż u mężczyzn (p=0.000), ponadto ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych zwiększa się wraz z wiekiem pacjenta (p=0.015). Największe nasilenie objawów depresji obserwowano u pacjentów mieszkających na wsi oraz u osób na rencie lub emeryturze, a najniższe w małych i średnich miastach oraz u osób aktywnych zawodowo lub pozostających na krótkim zwolnieniu lekarskim. Natomiast jednoczesne występowanie lęku i depresji charakteryzowało pacjentów z nowotworami piersi i narządów rodnych, które najrzadziej były zgłaszane przez pacjentów z nowotworami układu moczowego.

Wnioski:
Narzędzia do przesiewowej diagnostyki ryzyka występowania zaburzeń lękowo-depresyjnych powinny być stosowane rutynowo w trakcie cyklicznych konsultacji lekarskich u pacjenta z chorobą nowotworową. Pozwoli to na wczesne wykrycie objawów i włączenie działań terapeutycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top