PL EN
ARTICLE
Czynniki ryzyka objawów lękowych i depresyjnych u kobiet doświadczających przemocy w związku intymnym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej UM w Lublinie
 
2
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie
 
3
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
 
 
Data nadesłania: 09-06-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2016
 
 
Data akceptacji: 13-07-2016
 
 
Data publikacji online: 26-02-2017
 
 
Data publikacji: 26-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Morylowska-Topolska   

Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):63-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było poszukiwanie czynników związanych z większym nasileniem objawów lęku i depresji w grupie kobiet doświadczających przemocy w związku intymnym.

Metoda:
Badanie przeprowadzono w sześciu losowo dobranych ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie lubelskim. Zastosowano Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (HADS) oraz ustrukturyzowany kwestionariusz konstrukcji własnej. Do badania włączono 350 zgłaszających się kolejno do lekarza rodzinnego kobiet. Od 200 z nich uzyskano kompletnie uzupełniony zestaw narzędzi badawczych. Doświadczenie przemocy w związku intymnym potwierdziły 102 (51%) kobiety, które stanowiły właściwą grupę badaną. Zastosowano metodę regresji wielorakiej postępującej wstecznie do stworzenia czterofazowych modeli związku między różnego typu niezależnymi zmiennymi a występowaniem objawów lęku i depresji u kobiet doświadczających przemocy w związku.

Wyniki:
68% badanych uzyskało pozytywny wynik w podskali lęku, a 56% pozytywny wynik w podskali depresji HADS. Zamieszkiwanie na wsi lub w małym mieście było związane z istotnie wyższymi wynikami w podskali lęku (b=−1,18, p=0,003), ale nie z wynikami w podskali depresji HADS. Rozpoznanie somatycznej choroby przewlekłej (b=2,42, p=0,013; b=2,86, p=0,015), status bezrobotnego (b=0,58, p=0,024; b=0,69, p=0,008), oraz doświadczanie przemocy ekonomicznej (b=3,97, p<0,001; b=3,88, p=0,001) było związane z uzyskaniem wyższych wyników w obu podskalach HADS. Otrzymywanie pomocy finansowej (b=2,67, p=0,002; b=2,68, p=0,003) okazało się czynnikiem protekcyjnym zarówno dla wystąpienia objawów depresji jak i lęku w badanej grupie. Doświadczanie przemocy fizycznej wiązało się z uzyskiwaniem wyższych wyników w podskali depresji (b=3,09, p=0,005), ale nie podskali lęku HADS.

Wnioski:
Rodzaj doznawanej przemocy i czynniki socjoekonomiczne silniej niż zmienne demograficzne wiązały się nasileniem objawów lęku i depresji u kobiet doświadczających przemocy w związkach intymnych

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top