PL EN
ARTICLE
Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: Polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
University of Minnesota
 
 
Data nadesłania: 13-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-03-2018
 
 
Data akceptacji: 11-03-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Włodzimierz Strus   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, 01-938 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):23-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł prezentuje wyniki badań nad polską adaptacją Inwentarza Osobowości PID-5 (Personality Inventory for DSM-5) – narzędzia stworzonego do pomiaru patologicznych cech w ramach nowego, dymensjonalnego modelu zawartego w hybrydowym systemie diagnozy zaburzeń osobowości według sekcji III DSM-5.

Metoda:
Przeprowadzono badania w próbie klinicznej (N = 129 osób w wieku M = 32,40; SD = 9,08, z których 84,5% miało rozpoznane zaburzenie osobowości), oraz w próbie nieklinicznej (N = 1043, wieku M = 34,98; SD = 15,71) z wykorzystaniem inwentarzy PID-5 oraz MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2).

Wyniki:
Wyniki badania potwierdziły rzetelność polskiej adaptacji inwentarza PID-5 (wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej skal i podskal inwentarza w próbie klinicznej i zadowalające w próbie nieklinicznej) oraz jego trafność. Wszystkie skale i niemal wszystkie podskale PID-5 okazały się różnicować próbę kliniczną i próbę niekliniczną; skale i podskale PID-5 ujawniły także spójny wzorzec związków ze wskaźnikami pięciu wymiarów psychopatologii osobowości PSY-5 (Personality Psychopathology Five) oraz ze skalami klinicznymi MMPI-2.

Wnioski:
Uzyskane dane wskazują, że PID-5 jest satysfakcjonującą operacjonalizacją modelu patologicznych cech osobowości, potwierdzając jednocześnie obiecującą wartość naukową samego modelu DSM-5.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top