PL EN
Ruminacje jako wyznaczniki zespołu stresu pourazowego po hospitalizacji z powodu Covid-19
 
Więcej
Ukryj
1
UWSB Merito w Toruniu
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
3
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data nadesłania: 20-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-08-2022
 
 
Data akceptacji: 16-08-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zygfryd Juczyński   

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):1011-1022
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Problemy ze zdrowiem psychicznym należą do najczęściej zgłaszanych dolegliwości wśród osób, które były hospitalizowane z powodu Covid-19. Celem badania było ustalenie u osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 częstości występowania PTSD oraz wyznaczenie predyktorów ryzyka jego wystąpienia.

Metoda:
Badaniami objęto 250 osób po hospitalizacji z powodu Covid-19. Zastosowano kilka standaryzowanych narzędzi pomiaru, tj. PCL-5; PSS-10; ERRI; SPP-15 and PANAS.

Wyniki:
Ogółem 55,6% badanych kwalifikowało się do diagnozy PTSD. Były to w większości osoby hospitalizowane powyżej 2 tygodni, o cięższym przebiegu choroby, badani w okresie 3 miesięcy po hospitalizacji. Do modelu regresji wprowadzono czynniki związane z przebiegiem leczenia oraz zmienne psychologiczne, zarówno zwiększające ryzyko wystąpienia PTSD, tj. spostrzegany stres, ruminowanie natrętne i emocje negatywne, jak i czynniki chroniące, tj. prężność, ruminowanie refleksyjne i emocje pozytywne. Ogólnie model regresji wyjaśnia 72% wariancji całkowitej. Najbardziej znaczące dla predykcji PTSD okazały się ruminacje natrętne, wyjaśniające 59% wariancji oraz spostrzegany stres (12%).

Wnioski:
Osoby z rozpoznaniem PTSD wymagają pomocy terapeutycznej, dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie czynników ryzyka, które mogą być pomocnych w usprawnieniu procesu terapii oraz ułatwieniu podejmowania działań profilaktycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top