PL EN
Stres okresu pandemii wirusa SARS-CoV-2 a zachowania prozdrowotne wśród personelu medycznego - doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski
 
3
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
4
Katedra i Zakład Biochemii Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 
5
Zakład Histologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski
 
6
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
 
7
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
 
8
Klinika Chorób Wewnętrznych, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski
 
 
Data nadesłania: 03-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-03-2021
 
 
Data akceptacji: 10-03-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Karina Badura-Brzoza   

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):969-978
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena zachowań prozdrowotnych jako działań ochronnych przed objawami lęku i depresji w grupie pracowników służby zdrowia, w okresie pierwszej fali pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Metoda:
W badanu udział wzięło 114 osób, w tym 46 lekarzy w wieku 41,10±11,89 lat i 68 pielęgniarek w wieku 48,16±8,54 lat. Metody: Do badań użyto: Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ), Inwentarza Objawów Depresyjnych (BDI) oraz Inwentarza Stanu i Cechy Lęku (STAI).

Wyniki:
W grupie badanej w IZZ otrzymano średni wynik 79,61±13,08 pkt. W kwestionariuszu BDI badani uzyskali średnio 3,7±4,65pkt. W kwestionariuszu STAI, w części dotyczącej lęku-stanu wynik średni w grupie badanej wynosił 38,08±9,46 pkt., a w odniesieniu do lęku-cechy 38,35±8,44pkt. Biorąc pod uwagę składowe IZZ jedynie wyniki uzyskane w podskalach: pozytywne nastawienie psychiczne (PNP) oraz praktyki zdrowotne (PZ) korelowały ujemnie z wynikami uzyskanymi w skalach STAI i BDI. Ponadto wykazano prozdrowotny wpływ PNP na objawy lęku i depresji.

Wnioski:
Nie zaobserwowano znacznego nasilenia objawów lękowych i depresyjnych wśród personelu medycznego w okresie pierwszej fali pandemii. Zachowania prozdrowotne, a zwłaszcza pozytywne nastawienia psychiczne mogą pełnić ochronna funkcję w odniesieniu do objawów lęku i depresji w sytuacji stresowej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top