PL EN
ARTICLE
Wykorzystanie kąta fazowego do oceny stanu odżywienia pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
2
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
 
Data nadesłania: 18-03-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-11-2016
 
 
Data akceptacji: 02-12-2016
 
 
Data publikacji online: 30-12-2017
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Teresa Małecka-Massalska   

Medical University of Lublin, Poland, Sapiehy 2/35, 20-095 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):1121-1131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ocena stanu odżywienia pacjentów jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki. Odchylenia od normy w jego zakresie stanowią istotny problem kliniczny. Wśród metod służących oszacowaniu stanu odżywienia zastosowanie znajduje np. wywiad żywieniowy, skale i kwestionariusze, badanie przedmiotowe, pomiary antropometryczne, biochemiczne, czy testy czynnościowe oraz metoda impedancji bioelektrycznej, czy adipometria. Coraz szersze zastosowanie w zakresie monitorowania stanu odżywienia zyskuje także parametr, jakim jest kąt fazowy, uzyskiwany przy pomocy analizy impedancji bioelektrycznej. Jest on proporcjonalny do masy komórkowej ciała. Udokumentowano bezpośredni związek jego wartości ze stanem odżywienia komórek. Jego wysokie wartości świadczą o dobrostanie, zaś niskie o złej kondycji komórek. Celem artykułu było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania kąta fazowego do oceny i monitorowania stanu odżywienia pacjentów z jadłowstrętem psychicznym na podstawie dostępnej literatury. Wykazano, iż u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym wartości kąta fazowego są znacznie niższe w porównaniu do grupy osób zdrowych. Szczegółowe obserwacje wykazały wzrost wartości kąta fazowego w trakcie leczenia. Powszechnie stosowany wskaźnik BMI coraz częściej jest podważany ze względu na znaczny stopień ogólności w ocenie stopnia odżywienia. Tym samym istnieje zapotrzebowanie na nowe, obiektywne parametry oceny stanu odżywienia, które w lepszy i bardziej wiarygodny sposób pomogłyby w procesie leczenia i monitorowania stanu pacjentów. Dotychczasowe niezależne badania jednoznacznie wskazują na użyteczność kąta fazowego w ocenie stanu odżywienia pacjentów z jadłowstrętem psychicznym, a ich szersze zastosowanie w praktyce klinicznej pozostaje kwestią czasu. Niemniej jednak są to jedynie próby i nie znalazły jeszcze szerszego zastosowania w praktyce klinicznej leczenia jadłowstrętu psychicznego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top