PL EN
Ilościowa i jakościowa analiza zmian w przebiegu systemowej terapii rodzin: wyniki polskiej klinicznej wersji kwestionariusza SCORE–15
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
2
Ambulatorium Terapii Rodzin, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
3
Leeds Family Therapy and Research Centre, University of Leeds
 
 
Data nadesłania: 05-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-07-2020
 
 
Data akceptacji: 07-07-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Feliks Edward Matusiak   

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):391-404
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule zaprezentowano rezultaty projektu badawczego poświęconego ocenie zmian w procesie systemowej terapii rodzinnej prowadzonej w grupie klinicznej młodzieżowych pacjentów psychiatrycznych.

Metoda:
Do oceny wykorzystano polską wersję kwestionariusza SCORE–15. Badanie przeprowadzono na grupie 109 rodzin, które wypełniły kwestionariusz przed pierwszą sesją. Przed czwartą sesją ankietę wypełniły 73 rodziny; a po ostatniej sesji ukończyło ją 28 rodzin.

Wyniki:
Wyniki konsensualnych analiz jakościowych ujawniły zmiany w opisie rodziny, a także w opisie problemu. Analizy statystyczne wyników kwestionariusza SCORE–15 wykazały znaczące zmiany między pierwszą, czwartą i ostatnią sesją. Zmiany zostały zidentyfikowane w skali SCORE Total, a także w skalach VAS. Wskaźnik RCI wykazał 5 popraw i 2 pogorszenia po trzech sesjach oraz brak pogorszeń i 13 popraw pod koniec procesu terapii.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują na wiele istotnych zmian w badanych obszarach po przejściu rodzin przez systemową terapię. Badanie wykazało także, że spójna analiza jakościowa materiału opisowego może być bardzo użyteczna i może wzbogacić zarówno rozumienie procesu terapeutycznego, jak i sposób przekazywania rodzinom informacji o zmianach w ramach terapii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top