PL EN
ARTICLE
Lokalizacja zmian skórnych a nasilenie objawów psychopatologicznych u pacjentów z chorobami skóry
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych i Statystyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
 
 
Data nadesłania: 03-11-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-02-2017
 
 
Data akceptacji: 04-03-2017
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Kostyła   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, pl. Hallera 1 (bud. 7), 90-647 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):1101-1112
 
grant MNiSW nr 502-03/7-128-03/502-54-093
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Umiejscowienie chorobowych zmian skórnych może mieć znaczenie dla doświadczania choroby dermatologicznej i wpływać na stan psychiczny pacjentów. W badaniu dokonano oceny zależności między lokalizacją zmian skórnych a nasileniem objawów psychopatologicznych. W analizach uwzględniono także wpływ takich zmiennych jak tendencja do celowego ukrywania zmian oraz subiektywne odczucie stygmatyzacji ze strony otoczenia.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 150 osób w wieku 18-80 lat (M=46,14; SD=17,28) leczących się z powodu różnych chorób skóry. Pacjenci zostali przydzieleni do 3 równolicznych grup wg kryterium lokalizacji zmian – na całym ciele, zasłoniętych i odsłoniętych częściach ciała. Nasilenie objawów psychopatologicznych mierzono skalą SCL-90. Dane socjodemograficzne oraz związane z doświadczaniem choroby skóry (m.in. tendencja do celowego ukrywania zmian oraz subiektywne odczucie stygmatyzacji ze strony otoczenia) zebrano za pomocą ankiety skonstruowanej na potrzeby badania.

Wyniki:
Stwierdzono zależność między lokalizacją zmian skórnych a nasileniem niektórych objawów psychopatologicznych, szczególnie wśród pacjentów nie leczących się z powodu pozadermatologicznych dolegliwości. Wykazano także, że na stan psychiczny pacjentów pośredniczący wpływ może mieć obecność tendencji do celowego ukrywania zmian oraz subiektywnie odczuwana niechęć ze strony otoczenia z powodu choroby skóry.

Wnioski:
Zgodnie z przewidywaniami najwyższe wyniki w zakresie nasilenia objawów psychopatologicznych uzyskiwali pacjenci ze zmianami na całym ciele. Pacjenci ze zmianami na odsłoniętych częściach ciała charakteryzują się wyższym nasileniem „nadwrażliwości interpersonalnej” w porównaniu z badanymi ze zmianami na zasłoniętych częściach ciała. W odniesieniu do pozostałych zmiennych SCL-90 prawidłowość ta jest odwrotna. Ten ostatni rezultat może skłaniać do kształtowania dalszego kierunku poszukiwań badawczych uwzględniających udział czynników psychospołecznych w funkcjonowaniu pacjentów z chorobami skóry.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top