PL EN
Stan kliniczny kolana wpływa na poziom przedoperacyjnego lęku u chorych poddanych alloplastyce kolana. Doniesienie wstępne.
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Bohatyrewicz, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie
 
2
Kierownik: dr D. Spertusiak-Rogoza, Centrum Psychiatryczne, SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 23-09-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-03-2014
 
 
Data akceptacji: 14-03-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Ziętek   

Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Bohatyrewicz, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie, Unii Lubelskiej, 1, 71-252 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):1025-1034
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy była ocena, czy natężenie lęku jako stanu przed operacją alloplastyki kolana uzależnione jest od funkcji stawu kolanowego.

Metoda:
Badaniem objęto 81 chorych zakwalifikowanych do protezoplastyki kolana z powodu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych. Funkcję stawu oceniano przy pomocy kwestionariuszy Knee Society Score i Oxford, a natężenie lęku badano w przeddzień operacji Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku C. D. Spielbergera.

Wyniki:
Chorzy z podwyższonym lękiem jako cechą mieli większe natężenie przedoperacyjnego lęku jako stanu. Do grupy o podwyższonym lęku jako cechy należały przede wszystkim osoby starsze. Ponadto u tych chorych funkcja kolana była gorsza. W badaniu stwierdzono, że im lepszy przed operacją był stan kliniczny i funkcja kolana, tym wyższy był przed operacją poziom lęku jako stanu.

Wnioski:
1. Stan kliniczny kolana przed operacją wszczepienia protezy oraz lęk jako cecha są predyktorami występowania przedoperacyjnego lęku jako stanu. 2. Wśród chorych przed alloplastyką kolana poziom lęku jako cechy jest wyższy u osób starszych. 3. Przed operacją gorszy stan kliniczny kolana występował u osób z wykształceniem podstawowym w porównaniu do osób z wykształceniem średnim i wyższym. 4. Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji między przedoperacyjnym lękiem a płcią, statusem pracy i stanem cywilnym chorych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top